สำเร็จเป็นสงฆ์บริบูรณ์ 54 รูป อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไผ่ล้อม “หลวงพี่น้ำฝน” เน้นฝึกสวดมนต์เจริญสติ ปลูกจิตอาสา สืบทอดพระพุทธศาสนา

0
601

วันนี้ (9 มิ.ย.62) เวลา 09.09 น. ที่วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เปิดเผยว่า การจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวานที่ผ่านมาผู้สมัครเข้าอุปสมบท (พ่อนาค) ทั้ง 54 คนได้เข้าสู่พิธีทำขวัญนาค โดยหมอทำขวัญนาค “ทศพล หิมพานต์” และทีมงาน ได้ประกอบพิธีตามประเพณีทำขวัญนาคสำเร็จสมบูรณ์ทุกประการ และในเช้าวันนี้ (9 มิ.ย.62) ได้เข้าสู่พิธีบรรพชาอุปสมบท ณ อุโบสถวัดไผ่ล้อม โดยพ่อนาคทั้งหมดรวม 54 คน สามารถกล่าวคำขอบรรพชา(ขานนาค) ได้อย่างแคล่วคล่อง อักขระบาลีออกเสียงชัดเจนไม่ติดขัดแต่ประการใด

เนื่องเพราะด้วยความพร้อมหลายประการ เพราะทุกรูปตั้งใจมาบวชเรียนด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ต่างมีจิตสำนึกในความกตัญญูกตเวทีอย่างถ่องแท้ และหลังจากนี้ต่อไปก็จะเน้นเรื่องการสวดมนต์ทุกบทให้ได้ ทั้งนี้จะมีพระอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถมาคอยกำกับฝึกสอนให้อย่างถูกต้อง อีกทั้งทางวัดไผ่ล้อมได้จัดเตรียมบุคลากรมาบรรยายอบรมด้านพระธรรมวินัยในเบื้องต้น เพื่อให้พระทุกรูปที่บวชในโครงการนี้มีความรู้ตามหลักสูตรของมหาเถรสมาคม(มส.) อีกทั้งเน้นให้มีการอบรมปฏิบัติธรรม การทำวัตรสวดมนต์ และหัวใจสำคัญที่วัดไผ่ล้อมเน้นมากเป็นพิเศษก็คือ เรื่องของการฝึกปฏิบัติให้ยึดหลัก ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รู้บุญคุณคน หลักธรรมนี้ถ้าทำได้ เมื่อสึกออกไปก็สามารถจะเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคม

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กล่าวว่า การจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ทุกคนต่างเข้าใจกันดีว่าทางวัดไม่มีการเรี่ยไร ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทางวัดไผ่ล้อมให้ความสะดวกดูแลทุกสิ่งอย่างบริบูรณ์ที่สุด โดยให้พระทุกรูปสำนึกถึงพระคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นมิ่งขวัญ ศูนย์รวมจิตใจของเหล่าพสกนิกรชาวไทย พระองค์ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎร ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี ทรงยึดมั่นในหลักทศพิธราชธรรม และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งพสกนิกรทุกคนควรยึดถือปฏิบัติสืบต่อไป และที่สำคัญการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธ โดยเฉพาะพิธีทำขวัญนาค พิธีบรรพชาอุปสมบท นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อหลวงพ่อพูล ที่เป็นบรมครูมหาบูรพาจารย์ และหัวใจสำคัญที่ยิ่งใหญ่สูงสุดคือทุกคนต่างมีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้มีโอกาสร่วมกันบำเพ็ญบุญถวายเป็นพระราชกุศลอย่างพร้อมเพรียง

“อาตมาต้องการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเพียรรำลึกถึงองค์พระมหากษัตริย์ ที่ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย ขออนุโมทนาคณะศิษย์หลวงพ่อพูล ที่ได้ร่วมกันจัดให้มีพิธีนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้กุลบุตรได้รับการศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ได้ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาแล้วน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และสิ่งสำคัญที่เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนก็คือ พระทุกรูปที่บวชใหม่ ล้วนตั้งใจ ใส่ใจ ทุ่มเทหัวใจในความเป็นจิตอาสา อุทิศตนเพื่อสังคมส่วนรวม เสียสละซื่อสัตย์และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยสติปัญญาช่วยพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญและสงบสุขสืบไป” เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม กล่าว

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐