สำเร็จอีกรุ่น ผลผลิตรุ่นที่ 3 ครัวเรือนต้นแบบ HLM และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จังหวัดสุโขทัย

0
299

จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล 5 วัน 4 คืน พร้อมลุยสร้างความเข้มแข็ง เตรียมสร้างรายได้สู่ชุมชน

วันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานปิดการอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 3 โดยพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ได้พบปะ มอบแนวทางการดำเนินงานและมอบวุฒิบัตร ให้กับผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าวฯ โดยมีผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ , พัฒนาการอำเภอศรีสัชนาลัย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาชุมชน(อาศรมพระธรรมจาริก) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

สำหรับรูปแบบและวิธีการฝึกอบรม ประกอบด้วย การบรรยาย การแบ่งกลุ่มอภิปราย การฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ถอดบทเรียนผ่านสื่อ การฝึกครูกระบวนการครูประจำฐานเรียนรู้ ครูพาทำ จิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคีพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ โดยครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมรุ่นที่ 3 มีกลุ่มเป้าหมายจากอำเภอสวรรคโลก ประกอบด้วย ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 65 ครัวเรือน และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 35 คน รวม 100 คน อบรมระหว่างวันที่ 27 – 31 มกราคม 2564

ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้จังหวัดสุโขทัย จัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าว ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาชุมชน(อาศรมพระธรรมจาริก) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และวัดสันติสุข หมู่ที่ 2 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการทั้งหมด 18 รุ่นๆ ละ 100 คน จำนวน 5 วัน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน จำนวน 1,147 ครัวเรือน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 636 คน รวม 1,783 คน