สำนึกในพระเมตตาคุณ “สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพรเจ้าหน้าที่มมร.จัดตั้งโรงทาน

0
382

วันนี้ (29 เม.ย.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระราชปฏิภาณโกศล (สมคิด จินฺตามโย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย(มมร.)  ลงนามออกประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 เม.ย.63 เรื่อง สำนึกในพระเมตตาคุณ และขอเชิญชวนสาธุชนร่วมสมทบทุนหรือบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคตามศรัทธา เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากแก่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระบุว่า ตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำริให้จัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากแก่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมมร.ในฐานะมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาได้สนองพระดำริ จัดตั้งศูนย์ประสานภารกิจและออกโรงทานร่วมกับภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันแก่ประชาชน โดยมมร.ได้ขอประทานกราบเรียน สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โปรดนำความกราบทูลทราบฝาพระบาทและขอรับพระเมตตาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนและบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่นั้น

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 21 เม.ย. 2563 ความว่า ความทราบฝ่าพระบาทแล้ว โปรดประทานกัปปียภัณฑ์ ถุงยังชีพ และอุปกรณ์อนามัยป้องกันเป็นปฐม พร้อมโปรดให้เชิญรับสั่งทรงอนุโมทนาและประทานพรแก่พระภิกษุและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการนี้ มมร.รู้สึกสำนึกในพระเมตตาคุณและจะได้ดำเนินการต่อไปให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่โปรดประทานมา และขอเชิญชวนให้สาธุชนร่วมสมทบทุนได้ตามศรัทธา หรือบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อให้มหาวิทยาลัยร่วมกับภาครัฐและเอกชนในการจัดมอบต่อไป โดยร่วมสมทบ “ทุนบรรเทาโควิด-19” ได้ทางบัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา ชื่อบัญ “มหาวิทยลัยมหามกุฏราชวิทยลัย ทุนบรรเทาโควิด-19” เลขที่บัญชี 459-0-67308-8  สอบถามโทร.081-8086148