“สำนักพุทธ” ปลื้มจัดการเรื่องร้องเรียนทางพระพุทธศาสนากว่า 1 พันเรื่องยุติได้ตามเป้าหมาย

0
216

นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการ และโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 25/2565 ได้รับทราบผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทางพระพุทธศาสนา ที่ได้รับการร้องเรียนผ่านทางสำนักนายกรัฐมนตรี และพศ. ที่สามารถจัดการจนได้ข้อยุติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยดำเนินการเก็บข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. 2564 – 31 ส.ค. 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,057 เรื่อง สถานะยุติเรื่อง จำนวน 968 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 91.58  สถานะรอผลการดำเนินการ จำนวน 89 เรื่อง โดยแยกเป็นประเภทเรื่องร้องเรียนดังนี้ ด้านศาสนบุคคล ส่วนกลาง จำนวน 362 เรื่อง ส่วนภูมิภาค จำนวน 480 เรื่อง ด้านศาสนสมบัติ ส่วนกลาง จำนวน 7 เรื่อง ส่วนภูมิภาค จำนวน 85 เรื่อง ด้านศาสนสถาน และศาสนวัตถุ ส่วนกลาง จำนวน 14 เรื่อง ส่วนภูมิภาค จำนวน 61 เรื่อง ด้านศาสนศึกษา และศาสนธรรม ส่วนกลาง จำนวน 6 เรื่อง ส่วนภูมิภาค จำนวน 5 เรื่อง ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่วนกลาง จำนวน 2 เรื่อง ส่วนภูมิภาค จำนวน 6 เรื่อง และด้านอื่นๆ ส่วนกลาง จำนวน 3 เรื่อง ส่วนภูมิภาค จำนวน 26 เรื่อง

นายสิทธา กล่าวต่อไปว่า จากผลการดำเนินการที่ได้ข้อยุติจำนวน 968 เรื่อง จากเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 1,057 เรื่อง ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เป้าหมายมาตรฐาน สามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัด อย่างไรก็ตามในส่วนเรื่องร้องเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติอีกจำนวน 89 เรื่องนั้น ทางพศ.มีนโยบายที่จะติดตามเรื่องร้องเรียนให้ดำเนินการจนได้ข้อยุติทุกเรื่อง

*****************************************************************