สำนักพุทธฯ-สปสช. ทำ MOU ร่วมจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพพระ-เณรทั่วประเทศ เพื่อเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขในทุกพื้นที่

0
851

 

วันนี้ 20 มิ.ย.2562 เวลา 15.30 น. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนสแห่งชาติ(พศ.) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)  ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ของมส. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง พศ. และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพระภิกษุและสามเณร ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยทางพ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. ได้มอบแผ่นซีดีข้อมูลพระภิกษุสามเณรเบื้องต้นจำนวน 152,283 รูป ให้กับสปสช. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วย ทั้งนี้ พ.ต.ท.พงศ์พร กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของพระภิกษุสามเณรให้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้ในทุกพื้นที่

ด้าน นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการสปสช. กล่าวว่า จากฐานข้อมูลพระภิกษุสามเณรที่ได้รับมาจากพศ. พบว่า มีประมาณ 120,000 รูป ที่มีสิทธิตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่วนที่เหลือจะเป็นสิทธิอื่น เช่น สิทธิสวัสดิการข้าราชการ เพราะมีบุตรเป็นข้าราชการ หรือเคยรับราชการมาก่อนที่จะบวช ทั้งนี้พระภิกษุสามเณรตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี และขอย้ำว่าพระภิกษุสามเณรจะต้องทำบัตรประชาชน(สมาร์ทการ์ด) เพื่อรับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้สะดวก  เนื่องจากข้อมูลในใบสุทธิของพระสงฆ์ จะมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอ หรือบางรูปอาจจะมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน จึงจำเป็นที่จะต้องให้ทำบัตรประชาชนใหม่ เพื่อการดำเนินงานที่เป็นระบบ

ทั้งนี้ สำหรับแนวทางดำเนินงานร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานตามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ระบุว่า สปสช.จัดทำฐานข้อมูลพระภิกษุและสามเณร เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรเข้ารับบริการตามสิทธิรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545  เชื่อมโยงฐานข้อมูลพระภิกษุและสามเณร ระหว่างสปสช.กับพศ. เพื่อปรับปรุงสิทธิการเข้ารับบริการสาธารณสุขของพระภิกษุและสามเณร จัดเครือข่ายข้อมูลวัดและพื้นที่บริการของหน่วยบริการประจำของพระภิกษุ และสามเณร ส่วนพศ.จะประสานอำนวยความสะดวกในการปรับปรุงฐานข้อมูลพระภิกษุสามเณรให้เป็นปัจจุบัน ร่วมกันพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลพระภิกษุสามเณรกับสปสช. เพื่อให้ได้รับการบริการและสิทธิประโยชน์ตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และขับเคลื่อนการจัดทำสมาร์ทการ์ดของพระภิกษุและสามเณร และจัดเก็บข้อมูลพระภิกษุและสามเณรให้เป็นปัจจุบัน