สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร ขับเคลื่อน “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ ม.7 ต.พรุพี  อ.บ้านนาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี

0
1042

“สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร ขับเคลื่อน “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ ม.7 ต.พรุพี  อ.บ้านนาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม 2563  นายนพรัตน์  ธำรงทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางประภัสสร  ลิ้มสุวรรณ  พัฒนาการอำเภอบ้านนาสาร  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์  “โคก หนอง นา โมเดล”  โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเอามื้อสามัคคีในพื้นที่ตัวอย่างของผู้นำต้นแบบของนางพรทิพย์ วงษ์จินดา บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 7 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 วัน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่  29-31 กรกฎาคม 2563

ในการนี้  ได้มอบป้ายผู้นำต้นแบบให้กับ นางพรทิพย์ วงษ์จินดา ผู้นำต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ปลูกต้นไม้และปล่อยปลา 1000 ตัว พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วมเอามื้อสามัคคี โดยมีเครือข่ายผู้นำต้นแบบจากอำเภอเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช มาร่วมเตรียมการและออกแบบกิจกรรมตามภูมิสังคม เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างผู้นำต้นแบบและผู้สนใจในชุมชนครั้งนี้อีกด้วย

สำหรับกิจกรรม การเอามื้อสามัคคีในวันนี้ ได้ออกแบบกิจกรรมโดยคำนึงถึงสภาพพื้นที่เป็นหลัก จึงเลือกกิจกรรม “ดำนา/ปลูกต้นไม้ 5 ระดับ” มาเป็นกิจกรรมหลักในการเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้  ซึ่งกิจกรรมการเอามื้อสามัคคีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง  กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์  “โคก หนอง นา โมเดล”  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการพัฒนา  สามารถเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง  พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์  “โคก หนอง นา โมเดล” 

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร ภาพ/ข่าว