สาธุชนเนืองแน่น รมว.วธ. นำประมุขสงฆ์ ตปท. เข้าวัดอรุณฯ ปลัด วธ. ลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่ – ถวายพระพรชัยมงคล เสริมสิริมงคลทั่วโลก

0
873

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 เวลา 21.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร วธ. และนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) นำคณะประมุขสงฆ์จากประเทศต่างๆ ที่ได้อาราธนามาร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม อาทิราชอาณาจักรกัมพูชา  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ฯลฯ และคณะอุบาสกอุบาสิกาผู้ติดตาม  เข้าสักการะพระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม โดยสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี (เทพ วงศ์) พระมหาสังฆนายก พระมหาสังฆนายกภัททันตะ กุมาระวังสะ และพระBHIKKHUSANGHASENA จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระสงฆ์และฆราวาสผู้ติดตามถวายสักการะพระเทพเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณฯ หลังจากปฏิสันถารกับคณะเป็นเวลาพอสมควรแล้ว รมว.วธ.ได้นำคณะฯเยี่ยมชมสถานที่จัดงานสวดมนต์ข้ามปีท่ามกลางเสียงสาธุการจากพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาร่วมสวดมนต์ดังกึกก้องทั่วบริเวณวัด

 

ต่อมาในเวลา 23.20 น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(ปลัดวธ.) ในฐานะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายสักการะแด่ประธานสงฆ์ เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์

จบแล้วพระเทพเมธี ประธานสงฆ์กล่าวอำนวยพรแก่ผู้ร่วมพิธี มีความว่า “เมื่อถึงวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ย่อมเป็นที่ยินดี ชื่นใจของประชาชนคนทั้งหลายทั่วไปที่ได้ดำเนินชีวิตมาโดยสวัสดีอีกปีหนึ่ง มนุษย์เราทุกคนปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป ขอให้ท่านทั้งหลายสังเกตว่า เวลาพระท่านให้พร ท่านจะเริ่มด้วยการขอให้มีอายุยืนยาว

ดังเช่นคำว่า อายุวัฑฒโก อายุ วัณโณ สุขัง พลัง เป็นต้น ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะเมื่อมีอายุแล้ว ทรัพย์สินเงินทอง ความสุขความสบาย ก็สามารถมีได้ สามารถหาได้ ในพระบาลีมีอยู่บทหนึ่งว่า อภิวาทนสีลิสฺส นิจฺจํ วุฑฒาปจายิโน จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ  ย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติกราบไหว้อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจ หากท่านทั้งหลายปรารถนาอายุ ผิวพรรณ ความสุข รวมทั้งพละกำลัง ก็ขอให้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ เชื่อฟังสิ่งที่ผู้ใหญ่แนะนำพร่ำสอน เพราะท่านเหล่านั้นผ่านประสบการณ์เรื่องราวต่างๆ มากมาก เมื่อท่านทั้งหลายประพฤติได้เช่นนี้ สิ่งทั้งหลายที่ท่านต้องการดังกล่าวมาก็สามารถเกิดมีได้โดยไม่ยาก

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนวยอวยพร อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และกุศลบุญราศี ที่ท่านทั้งหลายได้กระทำมา จงเป็นพลวปัจจัยส่งผลให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดปี 2562 และตลอดกาลนาน”

จากนั้นเวลา 00.00 น. ประธานลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่วิถีไทย 9 ครั้ง พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้บนธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ ณ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  กล่าวคำราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  คณะผู้แทนพุทธศาสนิกชน 10 ท่าน ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ประธานสงฆ์อนุโมทนา พุทธศาสนิกชนกรวดน้ำ รับพร และประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นอันเสร็จพิธี

นายกฤษศญพงษ์ กล่าวว่า รัฐบาล โดย วธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 20 หน่วยงาน จัดสวดมนต์ข้ามปี พิธีสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม โดยในปีนี้มีประมุขสงฆ์ ประธานสงฆ์และรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านศาสนาและวัฒนธรรมของต่างประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเป็นครั้งแรก เป็นที่น่ายินดีว่ามีพุทธศาสนิกชน เด็ก เยาวชนทั้งชาวไทย ต่างประเทศเข้าร่วมชมและสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญจาก 13 ประเทศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  กิจกรรมไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล ณ วัดสำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีในกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก ส่วนต่างจังหวัดได้รับรายงานจากจังหวัดและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ว่า ทุกชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรกว่า 22,000 ชุมชนทั่วประเทศ รวมใจจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี กิจกรรมจิตอาสา สร้างความสมานฉันท์ก่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนด้วย