สาธุชนเนืองแน่นวัดพระธรรมกาย ร่วมพิธี “ไตรรัตนะปุณณมีบูชา” ถวายผ้าอาบน้ำฝน วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษาปี 2560

0
1528

เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วัดพระธรรมกายจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา ไตรรัตนะปุณณมี ครบ 2,605 ปี เคลื่อนกงล้อแห่งธรรมของพระพุทธองค์” ระหว่างวันที่   2 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยจัดกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพุทธบูชา และหล่อเทียนพรรษาถวายวัดต่างๆ พร้อมกันนี้เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ได้จัดกิจกรรมสวดธรรมจักรและหล่อเทียนพรรษามหามงคล ณ ศาลาประชาคมหน้าอุโบสถวัดพระธรรมกาย ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ซึ่งตลอดสัปดาห์มีพุทธศาสนิกชน ข้าราชการ นักเรียน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับวันอาสาฬหบูชาปีนี้ ตรงกับวันที่ 8 กรกฎาคม วัดพระธรรมกายจัดงานบุญตลอดทั้งวัน ภาคเช้า 06.30 น. ประชาชนทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร 2,000 กว่ารูป ภาคสาย 09.30 น. นั่งปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  ภาคบ่าย 13.20 น. ร่วมกันถวายผ้าวัสสิกสาฎกหรือผ้าอาบน้ำฝน ภาคค่ำ 17.30 น. เป็นพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ต่อด้วยพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพุทธบูชา หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์

วันอาสาฬหบูชาปีนี้ ยังตรงกับวันคล้ายวันอุปสมบทของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครบ 111 ปี และครบรอบ 1 ปี ที่วัดพระธรรมกายได้จัดโครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา มีเหตุการณ์เกิดขึ้น 4 ประการในสมัยพุทธกาล ได้แก่ 1.เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อันเป็นปฐมเทศนา 2.เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรก 3.เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรกของโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ 4.เป็นวันเกิดขึ้นครบองค์ 3 ของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

การทำบุญในวันนี้ชาวพุทธนิยมสั่งสมบุญทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา โดยเฉพาะการปฏิบัติบูชานั้น ควรปฏิบัติตนตามหลักธรรมในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อันได้แก่ มัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติสายกลางด้วยการปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์ 8  เมื่อปฏิบัติแล้วจึงได้ชื่อว่าได้บูชาพระพุทธองค์ด้วยการบูชาอย่างยิ่ง