สันติศึกษา มจร. ตั้งมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ เตรียมจัดมอบรางวัล “สันติภาพ” 1 คน เดือนพ.ค.นี้

0
627

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีการสัมมนาวิชาการ “มาฆบูชา : วันเมตตาสากลโลก” และพิธีเปิดมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ  โดยมีพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)ในฐานะอธิการบดีมจร. เป็นประธาน  ทั้งนี้ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผอ.หลักสูตรปริญญาโท เอก สาขาวิชาสันติศึกษา และผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  มจร. กล่าวว่า หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิปัสสนาธุระ และส่วนธรรมนิเทศ มจร. ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อใช้โอกาสเนื่องในวันมาฆบูชาเปิดตัวมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว โดยมีตนเป็นประธาน  มีวัตถุประสงค์ คือ 1.สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การวิจัย เพื่อสันติภาพ  2.เผยแพร่แนวคิดและอุดมการณ์ด้านสันติภาพตามแนวพุทธสันติวิธี 3.สนับสนุนและส่งเสริมวิศวกรสันติภาพที่ทำงานเพื่อมนุษยชาติในระดับชาติและนานาชาติ 4.สร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างองค์กร หน่วยงานด้านสันติภาพระดับชาติและนานาชาติ 5.ดำเนินการและหรือร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายด้านสันติภาพ เพื่อสาธารณประโยชน์ 6.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง โดยมีสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ ตั้งอยู่เลขที่ 63 ซอยริมคลองบางกอกน้อย แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

พระมหาหรรษา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯ จะพิจารณาบุคลากรที่ทำงานด้านสันติภาพจากทั่วโลก เพื่อมอบรางวัล พร้อมทุนสนับสนุนให้ปีละ 1 คน ในลักษณะเดียวกับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ โดยปีนี้จะเป็นปีแรกที่ทางมูลนิธิจะมอบรางวัลดังกล่าวประมาณช่วงเดือนพ.ค. เพื่อเป็นการจุดประกายในการทำงานด้านสันติภาพให้แพร่หลายมากขึ้น