สสพช.- BMC TV จัดประทานโล่รางวัล “โพธิจักร” พระเถระ-บุคคลสำคัญ-ศิลปินแห่งชาติ-ดารานักแสดง-สื่อมวลชนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

0
4497

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ที่หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล พระราชปนัดดา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานรางวัล โพธิจักร ครั้งที่ 1 ซึ่งสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ(สสพช.) ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ BMC TV ได้ร่วมจัดขึ้นเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาพ.ศ. 2561  ทั้งนี้ ดร. สุชานี แสงสุวรรณ (เกษะโกมล) นายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ  และประธานอำนวยการสถานีโทรทัศน์ BMC TV ในฐานะประธานจัดงานกล่าวว่า  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ตลอดจนผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบ  เสียสละ เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมให้แก่สังคมและประเทศชาติ นับเป็นตัวอย่างต้นแบบที่สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญและประกาศเกียรติคุณ

โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประทานรางวัลโพธิจักร  ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย พระเถรานุเถระทั้งในประเทศและต่างประเทศ  หน่วยงานราชการ  องค์กรสาธารณประโยชน์ คณะบุคคล  และบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นต้นแบบที่ดีของสังคม จำนวน 452 ราย

ทั้งนี้ผู้เข้ารับประทานโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ ล้วนเป็นผู้มีผลงานโดดเด่นด้านทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สังคมและประเทศชาติมายาวนาน  อาทิ พระสุธรรมาธิบดี (แบน กิตฺติสาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร, พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม คณะบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.), แม่ชีสุวรรณา กิจพ่อค้า ผอ.สถาบันแม่ชีวัดยานนาวา, แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม ผอ.โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มจร., ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต อดีตนายกราชบัณฑิตยสภา, นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย, หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท กรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิศูนย์บูณาการพัฒนามนุษย์, พลเอก ดร.จรัญ กุลละวณิชย์ นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, พระภัตตันตะ เทวิงดะ นักเผยแผ่พระพุทธศาสนา เจ้าอาวาสวัดป่อโจ รัฐฉาน ประเทศเมียนห์มา,  พาซัง ทิชเชอร์ริ่ง เลขาธิการในสมเด็จพระสังฆราช ประเทศภูฏาน, ดร.สมบัติ เมทะนี ศิลปินแห่งชาติ, นางสาวบงกช คงมาลัย ศิลปินดารานักแสดง, ครูชาย เมืองสิงห์ ศิลปินแห่งชาติ, คุณแม่ผ่องศรี วรนุช ศิลปินแห่งชาติ, นางดรุณี ชื่นสกุล นายกสมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย, นายณัฐวุฒิ วากะดวน นักวิชาการ สื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV เป็นต้น