สศร.ประกาศผลภาพเขียนเยาวชนระดับนานาชาติ คัดรางวัลยอดเยี่ยม 8 คน ส่งคกก.ญี่ปุ่นพิจารณาตัดสินก่อนจัดแสดง ณ หอศิลป์ฯราชดำเนินพ.ค.นี้

0
1548

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) เปิดเผยว่า สศร.ได้ดำเนินโครงการ Mitsubishi Asian Childen’s Enikiki Festa   2017-2018 โดยจัดกิจกรรมการประกวดผลงานภาพวาดประกอบคำบรรยายของเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 6-12 ปี ในหัวข้อ “นี่คือชีวิตของฉัน” เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมความสัมพันธ์ของเยาวชนในระดับนานาชาติ โดยใช้ศิลปะเป็นตัวเชื่อมที่ไร้พรมแดน ล่าสุดคณะกรรมการฯในโครงการ Mitsubishi Asian Childen’s Enikiki Festa   2017-2018 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 28 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลยอดเยี่ยมจำนวน 8 รางวัล รับโล่ประกาศนียบัตรและเงินรางวัลคนละ 35,000 บาท ได้แก่  เด็กหญิงเอมิกา  บุญสวัสดิ์ จังหวัดราชบุรี เด็กหญิงพัชรชนก  จักรบุตร จังหวัดชลบุรี เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  สุวรรณบุญฤทธิ์ จังหวัดสุพรรณบุรี เด็กชายอัครินทร์  วิรุฬพัฒน์ จังหวัดนนทบุรี เด็กหญิงมดา  อธิสุข  กรุงเทพมหานคร เด็กชายธนวัฒน์  เจิมวรรธนะ จังหวัดอุดรธานี เด็กชายพู่กัน  สร่องศรี  กรุงเทพมหานคร และเด็กชายสิรภพ  รุยปริง จังหวัดสุพรรณบุรี

นอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชย  20 รางวัล รับประกาศนียบัตรและเงินรางวัลคนละ 3,000 บาท ได้แก่ เด็กหญิงสิริรัช  รัตตมณี จังหวัดตรัง  เด็กชายศิร์กานต์  จานทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช  เด็กหญิงยัสมีน  สือนิ จังหวัดปัตตานี  เด็กหญิงลลิตา  มีหล้า  กรุงเทพมหานคร  เด็กหญิงจรรยมณฑน์  ตุ้ยวงค์ จังหวัดน่าน  เด็กหญิงณัฐนันท์  จิตอารีย์  จังหวัดน่าน  เด็กหญิงชินันพร  แปงมา จังหวัดน่าน  เด็กหญิงปวริศา  ไกลถิ่น  จังหวัดน่าน เด็กหญิงนิยาพร  ทองฉวี จังหวัดตรัง  เด็กชายวินทกร  รักเกียรติ์เกษม  จังหวัดปทุมธานี  เด็กหญิงสิริภากร  เหล่าศรีรักษ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  เด็กหญิงพิชญา  พันธุมาศ จังหวัดปทุมธานี เด็กหญิงจิรพินภ์  จำปา  กรุงเทพมหานคร  เด็กชายเอื้ออังกูร  สมปรีดา จังหวัดสมุทรปราการ เด็กหญิงปัณณิกา  โพธิรัชต์ กรุงเทพมหานคร  เด็กหญิงพัชรินทร์  โชคจิตต์เจริญชัย กรุงเทพมหานคร  เด็กหญิงปุณิกา  สุวรรณโคตร จังหวัดอุดรธานี เด็กหญิงพัชราภรณ์  สระแก้ว จังหวัดสุพรรณบุรี  เด็กหญิงมนพัทธ์  บิณษรี กรุงเทพมหานคร  เด็กหญิงอรัญญิกา  แปงมา จังหวัดน่าน

ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง 8 คน ทาง สศร.จะส่งไปรับการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ประเทศญี่ปุ่นและประกาศผลการตัดสินเดือนพฤษภาคม 2561 และนำมาจัดแสดง ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินในเดือนพฤษภาคม 2561 ผู้ได้รับรางวัลสามารถติดต่อยืนยันเข้าร่วมรับประกาศนียบัตรได้ที่ 02 209 3757 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561