สวธ. ประกาศสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๖

0
440

นายโกวิท ผกามาศ อธิบกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กำลังเปิดสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ใน ๓ สาขา ประกอบด้วย สาขาทัศนศิลป์ , สาขาศิลปะการแสดงและสาขาวรรณศิลป์ เพื่อเป็นการยกย่อง
เชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่าและเป็นการสนับสนุนให้ศิลปินได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน รวมทั้งอนุรักษ์ศิลปะแขนงต่าง ๆ ไว้ไม่ให้สูญหาย โดยองค์กรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์จะส่งรายชื่อ ประวัติ และผลงานของศิลปิน เข้ารับการพิจารณาประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สามารถเขียนแบบ เสนอประวัติและผลงานตามรายละเอียด ในคู่มือหลักเกณฑ์และการรับสมัครบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สมควรได้รับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ  สามารถดาวน์โหลดประกาศและคู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะฯได้ที่ http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=7268&filename=index

โดยต้องมีหนังสือนำเรียนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมจัดส่งข้อมูลไปยัง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรม กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๓๑๑, ๑๒๒๐ และ๑๓๒๖ ตามวัน เวลา ราชการ  ต่างจังหวัดขอรับรายละเอียดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

*****************************************************************