“สมเด็จฯวัดปากน้ำ” แนะพระธรรมทูต รุ่น 55 มีมนุษย์สัมพันธ์ “สังคหวัตถุธรรม” 4 ประการ ให้เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา

0
757

วันนี้ (25 มิ.ย.62) เวลา 08.30 น. ที่ศาลาสตมานุสรณ์ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ แม่กองงานพระธรรมทูต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ 55 ประจำปี 2562 โดยมีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ปฏิบัติราชการแทน ผอ.พศ. กล่าวถวายรายงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง การสนองงานพระศาสนา ทั้งนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถาเปิดการฝึกอบรมว่า พระธรรมทูตมีขึ้นมาตั้งแต่สมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งนั้นมีพระอรหันต์เกิดขึ้น 61 องค์ รวมทั้งพระองค์ด้วย พระองค์ส่งพระอรหันต์ทั้ง 60 องค์นั้นเป็นพระธรรมทูตออกประกาศศาสนาไปยังดินแดนแว่นแคว้นต่างๆ นับเป็นครั้งแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา และคณะสงฆ์ไทยก็ดำเนินรอยตาม จัดส่งพระธรรมทูตทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศซึ่งเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนั้น ท่านทั้งหลายจงตั้งใจในงานพระธรรมทูตที่ได้รับมอบหมายจากแม่กองงานพระธรรมทูตซึ่งได้มีพระพรหมโมลี เป็นเลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต การดำเนินงานของแม่กองงานพระธรรมทูตนั้น มนุษย์สัมพันธ์เป็นประการสำคัญของบุคคลเราทุกคน คนที่มีมนุษย์สัมพันธ์จะเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาประสาทะ ความรักความเคารพความเลื่อมใสของบุคคลทั่วๆ ไป ขอให้ระลึกถึงมนุษย์สัมพันธ์ใส่ไว้ในตัวตน มีไว้ในตัวแล้วนำไปแจกจ่ายแก่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกๆ คน พระธรรมทูตต้องเดินทาง คือเดินทางไปหาไม่ใช่เขามาหา ไปหาญาติโยมทุกคน ทุกบ้าน

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แสดงสัมโมทนียกถาอีกตอนหนึ่งว่า “ท่านทั้งหลาย พึงสร้างธรรมะที่เป็นมนุษย์สัมพันธ์ 4 ประการ คือสังคหวัตถุธรรม ทาน คือการให้ ปิยวาจา คือการพูดจาปราศรัยด้วยถ้อยคำสุภาพ อ่อนหวาน พูดด้วยถ้อยคำที่น่าฟัง อัตถะจริยา ประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ สมานัตตตา คือความเสมอต้นเสมอปลาย คุณธรรม 4 ประการนี้เป็นการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ด้วยกันให้เกิดมีขึ้นกับงานพระธรรมทูต หรือธรรมอื่นๆ ก็ใช้ได้  หรือนำโครงการศีล 5 เอาไปให้โยมก็ได้เช่นกัน”   

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ กล่าวว่า การฝึกอบรมพระธรรมทูตครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมพระธรรมทูตที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ทั้งนี้เพื่อการเตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติหน้าที่ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถือเป็นยภารกิจหลักในการฝึกอบรมที่ได้ปฏิบัติเป็นลำดับมา ในแต่ละปีจะมีพระธรรมทูตที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกจากสายงานพระธรรมทูตตามลำดับส่งเข้ามาเพื่อรับการฝึกอบรมตามอัตราที่กองงานพระธรรมทูต ได้แจ้งไว้ และเมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านกระบวนการทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูต ออกปฏิบัติงานเผยแผ่พระศาสนาในเขตพื้นที่นั้นๆ ทั่วประเทศ สำหรับครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 55/2562 โดยเริ่มฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. ถึงวันที่ 9 ก.ค. 2562 รวมระยะเวลา 15 วัน ภายใต้การอุปถัมภ์ของ พศ. ซึ่งกำหนดผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 200 รูป โดยกองงานพระธรรมทูต ได้เฉลี่ยอัตราพระธรรมทูตทั้ง 9 สาย พร้อมทั้งกำหนดคุณสมบัติตามเงื่อนไขและระเบียบกองงานพระธรรมทูต ทั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรมพระธรรมทูตจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูตประจำการ พร้อมทั้งได้รับค่าตอบแทนจาก พศ. ต่อไป

รองผอ.พศ. กล่าวต่ออีกว่า การฝึกอบรมนั้น ประกอบด้วย เนื้อหาสาระทางวิชาการ ทั้งรูปแบบของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ มาบรรยาย สาธิต แนะนำ เพื่อฝึกหัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการประกาศพระศาสนา เผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้ปรากฏแพร่หลายในหมู่ประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งเป็นเป้าหมายและหน้าที่โดยตรงของพระสาวกผู้สืบทอดมรดกธรรม เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาประสาทะของประชาชนสืบไป