สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดงานวิสาบูชา พระราชทานเสมาธรรมจักรผู้บำเพ็ญประโยชน์ ด้าน มจร.วังน้อย เปิดประชุมนานาชาติ ชู “สติ : วิถีปฏิบัติ”

0
1469

เมื่อเวลา 17.07 น. วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามราชมังคลากีฬาสถาน ทรงเปิดงาน “สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560” ซึ่งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดีในการทำนุบำรุงศาสนา โดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวังขึ้นประดิษฐานบนมณฑป บริเวณลานหน้าอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก เพื่อให้พุทธศาสนิกชนสักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้ พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และโล่รางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ, รางวัลการบรรยายธรรม และรางวัลการประกวดโอ้เอ้วิหารราย โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการ (รมว.วธ.) นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(รมว.กก.) นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา พลเอกธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เฝ้ารับเสด็จ

 

จากนั้น เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ “มหามกุฎปัญญาศาลา” ตามแนวคิดสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมุ่งเน้นเผยแพร่องค์ความรู้ ส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ อาทิ การแข่งขันบรรยายธรรม, พิธีทำบุญตักบาตร, พิธีเวียนเทียน และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสี่มุมเมือง ซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคมนี้

วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ คือเป็นวันที่พระศาสดา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนหกตามปฏิทินจันทรคติของไทย ปีนี้ตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคม

ด้านการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วังน้อย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 3 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(อมฺพร มหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ  สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 3 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี มจร. กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) นายพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) คณะผู้บริหาร พระคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา มจร. และผู้ร่วมประชุมเฝ้ารับเสด็จ

ในพิธีเปิดการประชุม สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานสัมโมทนียกถา มีความว่า “โลก โดยปริยายหมายถึงแผ่นดินหรือหมู่มนุษย์ ตามธรรมชาตินั้น มนุษย์มีความสามารถในการมองเห็นได้ ตราบเท่าที่มีแสงสว่างนำพาให้ก้าวเดินไป หากโลกมีแต่ความมืดมิด ก็อาจทำให้ผู้คนเดินไปกระทบกระทั่งกันบ้าง นั่นเป็นลักษณะของความมืดทางโลกอันเป็นสภาพทางรูปธรรม โลกอีกความหมายหนึ่งซึ่งพิจารณาในทางพระพุทธศาสนา อาจหมายถึงโลกในสภาพปรุงแต่งความคิดและอารมณ์ในการสร้างสรรพสิ่งขึ้นมา หากความคิดของผู้คนดำเนินไปบนหนทางที่มืดบอดแล้ว ผลร้ายได้แก่ ความเบียดเบียนกัน และความเดือดเนื้อร้อนใจย่อมบังเกิดขึ้น ไม่ต่างจากการเดินดุ่มไปท่ามกลางขวากหนามในความมืด

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอนเราทั้งหลายไว้ว่า ปญฺญา โลกสฺมี ปชฺโชโต ความว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก แม้ปัญญาในทางโลกมีความสำคัญยิ่ง และจำเป็นต่อการประกอบสัมมาชีพก็ตาม แต่ปัญญาที่มีความสำคัญยิ่งกว่ายังมีอยู่อีก ทั้งนี้ พระพุทธศาสนาได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนแล้ว นั่นคือ “ปัญญาในทางธรรม” อันเกิดจากการฝึกอบรมทางจิตภาวนา จนเกิดความสามารถที่จะหยั่งรู้สภาพความเป็นไปของชีวิตความเป็นจริง เป็นปัญญาที่ทำให้เกิดความดับทุกข์ ทำให้ชีวิตหลุดพ้นจากการวนเวียนอยู่ในกองทุกข์ได้ ประเสริฐยิ่งกว่าประดิษฐกรรมใดๆ ในทางโลก

เมื่อชาวโลกต่างพากันตระหนักถึงคุณวิเศษของพระพุทธศาสนา ประกาศให้วิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก จึงนับเป็นวันสำคัญของทุกคนทุกชาติทุกศาสนา ไม่ได้จำกัดความสำคัญอยู่ในหมู่พุทธบริษัทแต่เพียงเท่านั้น เพราะฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายจึงควรที่จะอบรมบ่มเพาะปัญญาให้งอกงามยิ่งขึ้น เพื่อให้รู้จักโลกอย่างถ่องแท้ทั้งสองนัย และจงเตือนใจตนให้ซาบซึ้งในพระพุทธคุณ เพื่อจะได้พากเพียรเจริญรอยพระยุคลบาท พระผู้ทรงเป็น “โลกวิทู ผู้รู้แจ้งโลก” และจะได้พากันนำแสงสว่างที่แท้จริงมาสู่โลกนี้ ให้ก้าวผ่านความมืดมนอนธการให้จงได้ด้วย “สติ” คือความระลึกได้ สามารถควบคุมจิตไว้ได้ และด้วย “ปัญญา” คือความรู้ทั่วถึงเหตุและผล สามารถเข้าใจความเป็นไปของสรรพสิ่งได้ชัดเจน อันเป็นบ่อเกิดแห่งความผาสุกสันติได้อย่างแท้จริง”

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร. ในฐานะประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ กล่าวถึงการจัดประชุมว่า  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2542  ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก ต่อมาได้มีการจัดเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา  วันสำคัญสากลของโลก โดยผู้นำชาวพุทธจาก 13 ประเทศขึ้น ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อ พ.ศ. 2547  นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้มีการจัดกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และได้จัดกิจกรรมนานาชาติต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยที่รัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน โดยได้อาราธนา – เชิญ สมเด็จพระสังฆราช พระมหานายกะ  ผู้นำชาวพุทธ นักปราชญ์ด้านพระพุทธศาสนา และชาวพุทธจากนานาประเทศ มาร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

ต่อมา ในการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 4  ระหว่างวันที่ 26  – 29  พฤษภาคม พ.ศ. 2550  ที่ประชุมมีประกาศข้อตกลงมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา และมีมติให้จัดตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (International Association of Buddhist Universities: IABU)  มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาทั่วโลกเป็นสมาชิก และจดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย เมื่อพ.ศ. 2551  มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการประชุมวิชาการนานาชาติ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 3 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560 นี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ จึงได้จัดประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ เรื่อง “สติ: วิถีปฏิบัติและวิถีแห่งการประยุกต์บนฐานแห่งความกรุณา” โดยอาราธนาและเชิญผู้นำชาวพุทธ นักปราชญ์ นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาจากนานาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนามาร่วมจัดกิจกรรม ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้นำชาวพุทธ นักปราชญ์ด้านพระพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาท มหายาน และวัชรยานจากต่างประเทศ

“วันนี้เป็นการจัดประชุมทางวิชาการเป็นวันแรก วันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง ส่วนการฉลองวันวิสาขบูชาจะจัดขึ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน จะเป็นการประชุมทั้งวิชาการและการเฉลิมฉลอง เรื่องวิชาการสมาคมวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติโดยสมาชิกจากทั่วโลก 79 มหาวิทยาลัยที่สอนพระพุทธศาสนา มีมติให้จัดประชุมใหญ่ทางวิชาการในหัวข้อใหญ่ คือการมีสติ สติตามพระคัมภีร์และการประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือชาวโลก โดยมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั่วโลกมาร่วมประชุมกัน” อธิการบดี มจร. กล่าว

สำหรับพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560   พระเจ้า   วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน ในวันจันทร์ที่ 8  พฤษภาคม พ.ศ. 2560  เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ  ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร