สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชประสงค์สืบสานพระราชปณิธาน ร.9 พระราชทาน 118 ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

0
4468

วันนี้ (5 มีนาคม 2562) ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2561 จำนวน 118 ทุน รวม 3,346,000 บาท แบ่งเป็น ทุนบาลีชั้นสูง ระดับเปรียญธรรม(ป.ธ.) 9 ประโยค 4 ทุนๆ ละ 20,000 บาท ป.ธ. 8 ประโยค 14 ทุนๆ ละ 15,000 บาท ป.ธ.7 ประโยค 11 ทุนๆ ละ 10,000บาท ป.ธ.6 ประโยค 8 ทุนๆ ละ 8,000 บาท ทุนระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) ระดับปริญญาเอก โท และตรี รวม 66 ทุน รวมเป็นเงิน 882,000 บาท และทุนพระวิปัสสนาจารย์ พระราชทานแด่ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปริญญาโท สาขาวิปัสสนาภาวนา มจร. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆษ 15 ทุน รวมเป็นเงิน 2,000,000 บาท

ทั้งนี้นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ กรรมการและเลขานุการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ คณะกรรมการชุดใหม่ การนี้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยพิจารณาพระภิกษุสามเณรที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 118 รูป และกราบทูลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ทรงทราบแล้ว

ทั้งนี้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มีความต้องการที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนของคณะสงฆ์ ทั้งในด้านพระธรรมวินัย พระปริยัติธรรม และการเผยแผ่พระพุทธสาสนา ให้เจริญถาวรยิ่งๆ ขึ้นไป สมดั่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,