“สมเด็จพระสังฆราช” เสด็จทรงตั้งเปรียญธรรม ทรงเตือนพระ-เณร อย่าลืมพระมหาเถราจารย์ผู้รจนาตำราเรียนบาลี จงอย่าท้อถอยอ่อนหล้า

0
2252

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ที่วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) จัดให้มีพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม(ป.ธ.) 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตรแด่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ประโยค 1-2 ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง รวม 817 รูป โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธาน โดยมีพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ พระพรหมสุธี เจ้าคณะภาค 1 พระพรหมมุนี เจ้าคณะภาค 14-15 (ธ) พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 14 พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครปฐม เฝ้าถวายการต้อนรับและถวายสักการะ

ภายหลังทรงประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค เสร็จแล้ว สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาทมีความว่า พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ ป.ธ. 3 และประโยค 1-2 คงเคยมีความรู้สึกท้อแท้ ประสบความยากลำบากในการเรียนบาลี ความลำบากในการเรียนนี้ หากพิเคราะห์ให้ลึกซึ้งแล้ว ย่อมไม่อาจเทียบได้เลยกับความวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนพระสาวกและบูรพาจารย์ทั้งปวง ที่สู้อดทนแสวงหาสัจธรรมเนิ่นนานหลายอสงไขยแสนกัป จนสามารถบรรลุถึงความจริง และยังมีความกรุณายิ่งใหญ่ นำความจริง ความถูกต้องตรงแท้เหล่านั้นมาอนุเคราะห์สั่งสอนแก่โลก ขอท่านทั้งหลายลองตรึกตรองให้ใกล้ตัวเข้ามาดูเถิดว่า ตำราเรียนบาลีที่ท่านใช้เล่าเรียนอยู่แต่ละเล่ม กว่าพระมหาเถราจารย์จะรจนาได้สำเร็จ ท่านต้องมีความอดทนบากบั่น และมุ่งประโยชน์ต่อเราทั้งหลายผู้เป็นอนุชนอย่างยิ่งยวดเพียงไร ผู้เล่าเรียนศึกษาอยู่ภายหลังนับเป็นผู้รู้ตามท่าน จักลืมพระคุณอันเลิศล้ำนี้ไปไม่ได้เป็นอันขาด

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาทต่อไปว่า ถ้าท่านมหาเปรียญและสามเณรเปรียญ รวมทั้งผู้ผ่านประโยคเบื้องต้น มีความสำนึกพระคุณบูรพาจารย์ได้เช่นนี้แล้ว ความท้อถอยอ่อนล้าในการศึกษาเล่าเรียนก็ย่อมทุเลาเบาบางลง และพร้อมจะพากเพียรแสวงหาความรู้ ให้เพิ่มพูนถึงขั้นที่สูงยิ่งๆ ขึ้นไป ให้สมเป็นศิษย์มีครู มีสมเด็จพระบรมครูผู้เป็นพระศาสดาของพวกเราเป็นปฐม และขอจงอย่าลืมหน้าที่สำคัญที่สุด คือเมื่อเข้าใจพระบาลีได้ถูกต้องตรงตามความหมายในพระไตรปิฎก และในพระคัมภีร์ต่างๆ แล้ว ขอจงประกาศธรรมเหล่านั้นเป็นแสงสว่างทางปัญญาแก่โลกนี้ต่อไป อันจะเป็นการเฉลิมพระราชศรัทธาของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้เป็นพระบรมราชูปถัมภก แห่งการศึกษาพระบาลี ที่ท่านทั้งหลายได้ร่ำเรียนอยู่นี้อีกด้วย