“สมเด็จพระสังฆราช” เสด็จเปิดเทศน์มหาชาติ ประทานคติธรรม จงอบรมปัญญาจนบังเกิดปณิธานในการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ดุจดั่งพระเวสสันดร

0
2198

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จเป็นประธานเปิดงานเทศน์มหาชาติ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 ส.ค. 2561 และทรงมีพระสัมโมทนียกถา เปิดงานว่า เราทั้งหลายทราบกันดีว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่น ในอันที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้บังเกิดแก่ประเทศชาติ และประชาชน เพราะฉะนั้น การใดที่เป็นความดีงาม เป็นการอบรมขัดเกลาให้พลเมืองตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม การนั้นย่อมเป็นเครื่องบูชาพระคุณของพระองค์ ได้สมพระราชปรารถนาอย่างแท้จริง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงเวสสันดรชาดกเป็น มหาชาติ คือ พระชาติสุดท้ายอันยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้ เพราะได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีครบถ้วนทั้ง 10 ประการ โดยเฉพาะทานบารมี พระองค์ทรงสละทุกสิ่งอย่างได้ เพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่กว่าในเบื้องหน้า กล่าวคือพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ อันจักช่วยรื้อขนสรรพสัตว์ให้พ้นภัยแห่งวัฏสงสาร พุทธศาสนิกชนนิยมฟังเทศน์มหาชาติ เพราะเชื่อกันว่าจะได้อานิสงส์มาก อย่างไรก็ดี ผู้ฟังธรรมพึงระลึกไว้เสมอว่า พระธรรมที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงทั้งสิ้นนั้น ล้วนเป็นไปเพื่อให้บุคคลเกิดความละ วาง จาง คลาย จากความโลภ โกรธ และหลง หากท่านพิเคราะห์สารัตถะแห่งมหาชาติอย่างลึกซึ้ง ย่อมได้คติธรรมย้ำให้มีอุดมการณ์เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มิใช่เพื่อหวังได้มาซึ่งลาภ ยศ สรรเสริญ และสุข เพราะฉะนั้น จึงขอท่านทั้งหลายที่ได้มาฟังเทศน์มหาชาติ จงอบรมปัญญาจนบังเกิดปณิธานในการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมดุจดั่งพระเวสสันดร เป็นการเจริญกุศล คือ ความฉลาด อันสามารถแผ้วถางความโง่เขลาที่กีดขวางทางแห่งสติปัญญา สมเจตนารมณ์ของการแสดงธรรม และการสดับธรรมได้อย่างแท้จริง

ด้านนายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวว่า การจัดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ มหาเถรสมาคม(มส.) ได้เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ส.ค.- 2 ก.ย. 2561 รวม 4 วัน โดยอาราธนาพระสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถมาเป็นองค์แสดงธรรม มีคณะสงฆ์ กระทรวง กรม สำนักงาน บริษัทต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยในวันที่ 1 ก.ย. เวลา 14.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จฯ ทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ “กัณฑ์มัทรี ๙๐ พระคาถา”

 

ทั้งนี้สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือผู้ที่สนใจ ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ ซึ่งรายได้จะนำเข้ากองทุนบำรุงรักษาพัฒนาพุทธมณฑลต่อไป