“สมเด็จพระสังฆราช” ลงพระนามประกาศใช้ระเบียบมส. ว่าด้วยพระวินยาธิการ (ตำรวจพระ)

0
782

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.62 ที่วัดยาง พระอารามหลวง กรุงเทพฯ มีการประชุมพระวินยาธิการ หรือตำรวจพระ ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพฯ โดยพระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณายกร่างกฎ ระเบียบ พระวินยาธิการ บรรยายพิเศษ ระเบียบมส. ว่าด้วยพระวินยาธิการ ว่า ตามที่ระเบียบมส. ว่าด้วยพระวินยาธิการ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมมส.แล้วนั้น เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ที่ผ่านมา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ได้ลงพระนามในระเบียบมส.ดังกล่าวแล้ว หลังจากนี้อยู่ในขั้นตอนการประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

พระพรหมโมลี กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมายังไม่เคยมีระเบียบรองรับการทำงานของพระวินยาธิการ ที่ประชุมมส. จึงมีมติให้ร่างระเบียบมส.ดังกล่าวขึ้น ซึ่งสาระสำคัญ คือ กำหนดให้มีคณะกรรมการพระวินยาธิการ 5 คณะ ประกอบด้วย หนกลาง หนเหนือ หนตะวันออก หนใต้ และคณะธรรมยุต โดยมีเจ้าคณะใหญ่แต่ละหนเป็นประธานคณะกรรมการฯ และให้สำนักงานเจ้าคณะใหญ่ทำหน้าที่เป็นศูนย์พระวินยาธิการ พร้อมทั้งกำหนดให้มีคณะกรรมการพระวินยาธิการประจำจังหวัด โดยมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานกรรมการฯ และให้สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดทำหน้าที่ศูนย์พระวินยาธิการประจำจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการพระวินยาธิการในแต่ละระดับนั้น มีหน้าที่กำหนดนโยบาย และแผนแม่บทการดำเนินงานพระวินยาธิการที่อยู่ในการกำกับดูแล โดยกำหนดให้มีพระวินยาธิการตำบล หรือแขวง ละ 2 รูป ส่วนคุณสมบัติพระภิกษุผู้จะดำรงตำแหน่งพระวินยาธิการนั้น คือ 1.เป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส 2.เป็นเปรียญ คือ มีความรู้ตั้งแต่ระดับเปรียญธรรม(ป.ธ.) 3 ประโยคขึ้นไป หรือมีความรู้นักธรรมชั้นเอก 3.มีร่างกายสมบูรณ์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และ 4.มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย อย่างไรก็ตามประธานกรรมการพระวินยาธิการประจำจังหวัดอาจยกเว้นคุณสมบัติข้อ1 และ 2 ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่งแต่งตั้งด้วย

ทั้งนี้สำหรับพระวินยาธิการ คือ พระภิกษุที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัด หรือเจ้าคณะผู้ปกครอง ให้เป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนการปกครองของเจ้าอาวาส และเจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับชั้น ช่วยตรวจตรา ดูแล ชี้แจง และแนะนำพระภิกษุสามเณรให้ประพฤติปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย กฎ กฎหมาย กฎมส. ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน เพื่อการปกป้อง คุ้มครอง และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,