สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาแต่งตั้ง “พระราชปฏิภาณโกศล” เป็นอธิการบดีมมร.

0
1008

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) มีพระบัญชาแต่งตั้ง พระราชปฏิภาณโกศล (สมคิด จินฺตามโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการมหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) โดยมีรายละเอียดระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2562  และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 ลงวันที่ 11 ก.ค. 2562 จึงแต่งตั้งให้ พระราชปฏิภาณโกศล ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมมร. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. 2562 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 19 ก.ค. 2562

ทั้งนี้พระราชปฏิภาณโกศล จะดำรงตำแหน่งอธิการบดี มมร. รูปที่ 6 ต่อจากพระเทพบัณฑิต (ธรณิศ ชาคโร) เจ้าอาวาสวัดเฉลิมกาญจนาภิเษก จ.อ่างทอง ที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมมร. มาจนครบวาระแล้ว