“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระคติธรรมมาฆบูชา 2564 แนะพุทธศาสนิกชนยึดหลัก “ขันติธรรม”

0
199

ด้านสำนักพุทธฯ-กรมการศาสนา เชิญชวนทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาแบบนิวนอร์มอล ทำบุญ เวียนเทียนออนไลน์

วันที่ 24 ก.พ.2564 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 26 ก.พ.2564 ใจความว่า ดิถีมาฆบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง  ดิถีเช่นนี้ชวนให้พุทธบริษัททุกหมู่เหล่า น้อมระลึกถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ อันมีหลักการสำคัญเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ 1.การไม่ทำบาปทั้งปวง  2.การบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม และ 3.การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ประทานแก่พระอรหันตสาวก 1,250 รูป ซึ่งล้วนอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ณ ดิถีเพ็ญเดือน 3 เมื่อกว่า 2,600 ปีแล้ว อย่างไรก็ดีหากปีใดเป็นปีอธิกมาสวันมาฆบูชาจะตรงกับดิถีเพ็ญเดือน 4 ดังเช่นที่เกิดขึ้นปีนี้  สารัตถะประการหนึ่งในโอวาทปาติโมกข์นั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงสั่งสอนหลักการแห่ง “ขันติธรรม” เพื่อเป็นหลักเผยแผ่พระศาสนา และการดำรงตนของพุทธบริษัท ดังพระพุทธภาษิตที่ว่า ขนฺตี ปรมํ  ตโป ตีติกฺขา แปลว่า “ขันติ เป็นเครื่องเผาผลาญบาปธรรมอย่างยิ่ง”  ทั้งนี้ ขันติ หมายถึง ความอดทนอดกลั้น ทุกชีวิตที่เกิดมาในโลก ต่างมีสัญชาตญาณรักสุขเกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้น และก็เป็นธรรมดา ที่ทุกชีวิตจำต้องเผชิญความทุกข์โทมนัส สลับกับความสุขโสมนัส หมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่เสมอ จะหาบุคคลผู้มิต้องประสบกับ “โลกธรรม 8” กล่าวคือ มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา สุข และทุกข์ ในโลกนี้เป็นอันมิมีเลย ผู้ตระหนักรู้ในความจริงเช่นนี้ จึงพึงสั่งสมบ่มเพาะกำลังแห่งขันติไว้ สำหรับใช้ระงับยับยั้ง และต้านทานโลกธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในท่ามกลางวิกฤตการณ์ ซึ่งรุมเร้าเข้าสู่บ้านเมืองและโลกของเราทุกวันนี้ ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้รักษาร่างกายและจิตใจ ให้ยังคงความผาสุก สามารถอดทนอดกลั้นต่อทุกขเวทนาทางกาย  ถ้อยคำจาบจ้วงล่วงเกิน คำติฉินนินทาว่าร้าย และความเสื่อมลาภเสื่อมยศ ซึ่งหลงยึดถือไว้ว่าเป็นตัวเราของเราเสียได้ อย่างน้อยแม้จะเจ็บใจเพียงใด แต่ก็ไม่เผลอแสดงอาการหุนหันพลันแล่นออกมาทางกายหรือทางวาจา จนเสียกิริยาอาการอันดี

บุคคลผู้สามารถดำรงขันติธรรม คือความอดทนอดกลั้นไว้ได้ ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้เสงี่ยมงดงาม ถือธรรมะเป็นใหญ่ กิเลสตัณหาไม่อาจทำอันตราย  เมื่อเป็นได้ดังนี้แล้ว ย่อมประสบความสงบร่มเย็น ระงับความดิ้นรนทะยานอยาก การที่สามารถดับเพลิงทุกข์เป็นคราว ๆ ได้ เสมือนว่าได้ถึงพระนิพพานเป็นคราวๆ เป็นบทพิสูจน์ให้พุทธบริษัท รู้เห็นตามความเป็นจริงว่า พระนิพพานมิใช่ธรรมะอันสุดเอื้อม แม้ว่าพระนิพพานจริงๆ คือความดับเพลิงทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงอาจยังอยู่ไกล แต่พระนิพพานในปัจจุบัน คือความดับกิเลสตัณหา ซึ่งบังเกิดขึ้นครอบงำจิตใจในขณะนี้ จึงอาจใช้ “ขันติธรรม” คือความอดทนอดกลั้นนี้เอง เป็นเครื่องช่วยระงับดับได้  แม้เพียงคราวหนึ่งๆ ก็ยังดี  ไม่เกินความสามารถที่ทุกคนจะปฏิบัติและเข้าถึงได้ เพื่อความสงบร่มเย็น ซึ่งพึงบังเกิดมีขึ้นแก่ตน และแก่สังคมส่วนรวม สมความปรารถนาอันดีงามของคนไทยที่ต่างหวังใจมุ่งหมายจะได้ประสบสันติสุขด้วยกันทุกคน

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วธ. เป็นประธานการแถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 2564 ว่า วธ.โดยกรมการศาสนา กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 20-26 ก.พ.2564 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการดำเนินกิจกรรม วธ. จึงได้มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างการรับรู้ องค์ความรู้ ความสำคัญของวันมาฆบูชา รวมถึงการส่งเสริม เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบวิถีใหม่  (New normal)  โดยจัดกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ ผ่านทางไลน์ แอพลิเคชั่น (Line Application) วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หรือทาง https://เวียนเทียนออนไลน์มาฆบูชา2564.com และจัดทำสติกเกอร์ไลน์ “พี่โชคดี น้องมีบุญ” เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อร่วมส่งความสุข ส่งกำลังใจ ให้คิดดี ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ขณะเดียวกันกรมการศาสนา จะร่วมกับคณะสงฆ์วัดสระเกศฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 26 ก.พ.เวลา 07.00 น. ที่บริเวณพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศฯ โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ผ่าน Facebook กรมการศาสนา และในส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่โดยปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ขณะที่นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า  ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ได้มีมติให้งดการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 23-27 ก.พ. ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ขณะที่วัดในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค หากจะมีการจัดกิจกรรมให้ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือมาตรการในแต่ละจังหวัด นอกจากนี้มส.ยังได้พิจารณากรณีที่มีประชาชนเดินทางไปวัดเพื่อทำบุญ เวียนเทียน ขอให้วัดปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการระบาดอย่างเคร่งครัด และให้จัดเวียนเทียนเป็นรอบๆ ตามความเหมาะสม หรือกำหนดจุดยืนในการประกอบพิธีในวันดังกล่าวตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ยังถือว่ามีการระบาดของโรคโควิด-19 ในวงกว้างอยู่ ดังนั้นทางพศ.จึงขอเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนใช้วิธีการเวียนเทียน และทำบุญออนไลน์แทนผ่านทางเว็บไซต์ www.มาฆบูชาเวียนเทียนออนไลน์.com โดยสามารถร่วมเวียนเทียน และฟังเทศน์ออนไลน์ พร้อมกันทั่วโลกได้ ตั้งแต่วันที่ 24 -28 ก.พ.2564