“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 2561 ย้ำเตือน “อย่าขาดสติ”

0
1736

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อัมพร อมฺพโร) ประทานคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2561 ความตอนหนึ่งว่า ดิถีวิสาขบูชาเวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง พุทธบริษัททุกหมู่เหล่า จักได้บูชาพระรัตนตรัยเป็นกรณีพิเศษ ยังเป็นวาระเฉลิมฉลองของชาวโลกที่องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้เป็นวันสำคัญสากลของโลก สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนให้เราทั้งหลายรู้เท่าทันจิตใจของตนเองอยู่ตลอดเวลา ความรู้เท่าทันดังกล่าวนี้คือ การรู้แจ้งสภาพธรรมทั้งหลาย ไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรม ว่าไม่ใช่ตัวตน ว่าไม่ใช่เรา หากเป็นสภาวะที่เกิดและดับสลับกันไปมิรู้จบสิ้น ความไม่รู้เท่าทันสภาวะเช่นนี้อำพรางทำให้คนเราคิดผิด เปรียบเสมือนการใช้เวลาตลอดชีวิต เพื่ิอชมมายากลที่ลวงตาทั้งสิ้น เมื่อใดบุคคลรู้แจ้งในสภาพทุกข์ ความเปลี่ยนแปลง และความว่างจากตัวตน เขาย่อมสามารถละความโลภ โกรธ หลง ที่เกิดจากความเห็นแก่ตัวได้

อย่างไรก็ตามการจะละคลายความยึดมั่น ถือมั่น อันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ ย่อมไม่เกิดขึ้นเลย หากขาดสภาพธรรมะที่เรียกว่า สติ ความทุกข์ยากในโลกมนุษย์ที่เราเผชิญทุกวันนี้ ล้วนเกิดจากภาวะขาดสติด้วยกันทั้งสิ้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงประทานพระบรมพุทโธวาทไว้ว่า “สติเป็นเครื่องตื่นอยู่ในโลก” เพราะฉะนั้นบุคคลใด ครอบครัวใด ชุมชนใด สังคมใด ปรารถนาจะประสบสันติสุข จำเป็นต้องสั่งสมความตื่นรู้ เพื่อรู้เท่าทันการคิด การกระทำด้วยสัมมาสติ อันเป็นหนทางสู่ปัญญา นำมาซึ่งความหลุดพ้นห้วงทุกข์ได้อย่างแท้จริง ในดิถีวิสาขบูชา ขอเชิญสาธุชนทั้งหลาย จงอย่าได้ละเลยการอบรมสติ ให้รู้เท่าทันกาย วาจา ใจของตนเอง จักได้ชื่อว่า เป็นการกระทำหน้าที่ชาวพุทธ ได้ปฏิบัติบูชาตามที่พระพุทธองค์ ทรงสรรเสริญ และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนคู่โลกนี้สืบไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันที่วัดนายโรง กรุงเทพฯ พระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดนายโรง กรุงเทพฯ พร้อมด้วยพระวัสกาดูเว มหินทวงศ์ มหานายกเถระ ประมุขสงฆ์อมรปุรนิกาย และเจ้าอาวาสวัดทีปทุตตมาราม ประเทศศรีลังกา ร่วมกันแถลงข่าวพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ โดยพระครูรัตนโสภณ กล่าวว่า ตามที่ทางวัดได้รับถวายพระบรมสารีริกธาตุจากประมุขสงฆ์อมรปุรนิกาย มาตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าวเป็นส่วนข้อพระกรด้านขวา มีอายุมากกว่า 2,500 ปี โดยมีหลักฐานยืนยันจากทางประเทศศรีลังกา และอินเดียว่า พระบรมสารีริกธาตุนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกขุดค้นพบที่เมืองกบิลพัสดุ์ ประเทศอินเดีย  เมื่อพ.ศ.2440 โดยนายวิลเลียม แคลกซ์ตัน เปปเป และนายวินเซนต์ สมิท นักโบราณคดีชาวอังกฤษ โดยในขณะนั้นพระศรีสุภูติ อดีตเจ้าอาวาสวัดทีปทุตตมาราม เป็นที่ปรึกษาในการแปลอักษรพราหมีที่จารึกบนผอบที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ดังนั้นจึงได้รับแบ่งพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานที่วัดทีปทุตตมาราม ส่วนการที่วัดนายโรงได้รับถวายพระบรมสารีริกธาตุบางส่วนมาจากพระวัสกาดูเว สืบเนื่องมาจากความสัมพันธ์อันดีระหว่างตนกับพระวัสกาดูเว ที่เคยร่วมกันส่งสริมการศึกษาคณะสงฆ์ศรีลังกา

ดังนั้นเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2561 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่  29 พ.ค.  ทางวัดนายโรงจะมีการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานเป็นการถาวรที่มณฑปจตุรมุขพระพุทธเจดีย์สารีริกธาตุ วัดนายโรง อย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 27 พ.ค. เวลา 09.00น. โดยจะมีคณะผู้ร่วมอัญเชิญกว่า 300 คน โดยจะตั้งขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากปากซอยบรมราชชนนี 15 เดินเท้าเข้าไปยังวัดนายโรง