“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระเมตตาโปรดให้เข้าเฝ้ารับประทานพร ๕๐ ปีวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

0
906

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพระเมตตาโปรดให้ (ผู้แทน) ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ สถานศึกษาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) โดยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวนรวม ๒๑ คน เข้าเฝ้ารับประทานพร รับการประทานน้ำพระพุทธมนต์ ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เนื่องในโอกาสมงคลที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ก่อตั้งครบ ๕๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ นี้

การนี้ ทรงประทานพระโอวาทแก่ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และนักศึกษาผู้มาเข้าเฝ้า ความตอนหนึ่งว่า “ขออนุโมทนาชื่นชมยินดีที่วิทยาลัยได้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพคู่คุณธรรมครบ ๕๐ ปี ทราบถึงกิจกรรมวิถีพุทธที่วิทยาลัยดำเนินการอยู่ สอนให้เด็ก ๆ สวดมนต์ นั่งสมาธิ รักษาศีล ถือว่าเป็นการดี สมาธิเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์ต่อการศึกษา หมั่นทำสมาธิกันให้เยอะ ๆ น่ะ”

ด้านท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ประทานพรว่า “ขอชื่นชมผู้บริหาร ครู-อาจารย์ของวิทยาลัยที่จัดการศึกษาธรรมศึกษาให้แก่นักศึกษาเป็นเวลา ๑๐ กว่าปี วิทยาลัยเป็นสนามสอบธรรมศึกษาด้วย ธรรมศึกษาจะทำให้เยาวชนพัฒนาจิตใจของตัวเอง สังคมต้องการคนดี คนต้องดีก่อน ส่วนความเก่งสามารถพัฒนาได้เมื่อคนเป็นคนดีแล้ว ช่วยกันสอนคนให้เป็นคนดีก่อน”

ขณะที่พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้พรสรุปได้ว่า “ในส่วนมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ปีนี้สถาปนาครบ ๑๒๙ ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เป็นโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมาอย่างยาวนาน ขอชื่นชมและขออนุโมทนาที่ทางวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาธรรมศึกษาเป็นระยะเวลา ๑๔ ปี เพื่อช่วยให้กุลบุตรกุลธิดาสนใจใส่ใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำมาประพฤติปฏิบัติ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนรุ่นต่อ ๆ ไป”

สำหรับการดำเนินกิจกรรมงานด้านการศึกษาจนครบ ๕๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ นี้ ทำให้วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ได้รับผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมที่สำคัญดังนี้

๑. เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานอย่างยั่งยืน

๒. ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานตั้งแต่ปีอดีตจนถึงปีปัจจุบัน จำนวน ๒๔ คน

๓. ได้รับรางวัล เสาเสมาธรรมจักรพระราชทาน หน่วยงานและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จำนวน ๕ รางวัล

๔. เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาดีเด่น

๕. ได้รับรางวัล เสาอโศกพระราชทาน สถานศึกษาผู้นำศีลธรรมต้นแบบทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๔

และ ๖. นักศึกษาได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปีอดีตจนถึงปีปัจจุบัน จำนวนรวม ๕๙ คน

สมควรแล้วที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ มาจนถึงปัจจุบัน

*****************************************************************