สมเด็จพระสังฆราช ประทานผ้าไตร ให้ผู้ว่าฯทั่วประเทศ 82 ไตร เพื่อจัดบวชเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0
2537

วันนี้ (18 เม.ย.62)  ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ประทานวโรกาสให้เจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพฯทั้งมหานิกาย และธรรมยุต ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าเฝ้ารับประทานผ้าไตร ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมทั้งสิ้น 82 ไตร เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีที่วัดซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจัดพิธีฯ ทั่วประเทศ

สมเด็จพระสังฆราช มีพระโอวาท ว่า การบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา เป็นการเพิ่มพูนศาสนทายาท นับเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ เพราะก่อนจะเข้ามาเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัย ผู้ขอบวชต้องตั้งจิตไว้ที่ศรัทธาต่อพระรัตนตรัย เล็งเห็นประโยชน์ของการสละบ้านเรือนออกมาเป็นบรรพชิต ผู้มีวิถีปฏิบัติในทางขัดเกลากิเลส เพราะฉะนั้น จึงขอให้ท่านผู้จัดโครงการนี้ ทำความเข้าใจกับผู้สมัคร ให้ตระหนักรู้อย่างถ่องแท้ ถึงวัตถุประสงค์ของการออกจากกาม ที่เรียกว่า เนกขัมมะ ว่าเป็นการปลดเปลื้องตนออกจากโลกียวิสัย ไปสู่การศึกษาทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การอบรมกายวาจาให้สมบูรณ์ในศีล การเจริญสมาธิ และการอบรมเพิ่มพูนปัญญา มิใช่เป็นเรื่องการบวชเล่น หรือบวชตามๆ กัน ซึ่งไม่ก่อประโยชน์อันแท้จริงแต่อย่างใด หากผู้ขอบวชเข้าใจวัตถุประสงค์แห่งการบวช และประพฤติตนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ถึงแม้บวชอยู่เพียงชั่วระยะเวลาอันสั้น แต่บุญกุศลก็ย่อมบังเกิดขึ้นได้อย่างมหาศาล ขอทุกท่านจงตั้งจิตอธิษฐาน ประมวลพลังแห่งความดีงามที่บังเกิดจากการบรรพชาอุปสมบทมากถึง 6,810 รูป ตามโครงการนี้ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระบารมี ฉลองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของประชาชาติไทย

ด้านพ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) มีมติเห็นชอบให้จัดโครงการนี้ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-16 พ.ค. รวม 15 วัน โดยเชิญชวนข้าราชการ และประชาชนทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,