สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรเนื่องในวันสงกรานต์ “เทศกาลแห่งการแสดงน้ำใจ ช่วยสืบสานต่ออย่าให้สิ้นสูญ”

0
548

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2562 ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ. ) พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ในวาระปกติ โดยก่อนเริ่มการประชุม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ประทานวโรกาสให้ผู้บริหาร และข้าราชการพศ. เข้าเฝ้าถวายน้ำสรง เนื่องในวันสงกรานต์ จากนั้นทรงประทานพรเนื่องในวันสงกรานต์ ว่า

“สงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งการแสดงน้ำใจไมตรีต่อกัน มีการแสดงออกทางกาย และทางวาจา ที่น่าชื่นใจต่อกัน ผู้น้อยก็แสดงความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็แสดงความเอื้อเฟื้อ เอ็นดูต่อผู้น้อย ด้วยความจริงใจ นับเป็นวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ที่เราทั้งหลายต้องช่วยกันสืบสานต่อไป อย่าให้สิ้นสูญ ขอย้ำว่า เรามีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติด้วยกันทุกคน เป็นพระมีหน้าที่ตามพระธรรมวินัย เป็นข้าราชการก็มีหน้าที่ตามกฎหมายและจรรยาข้าราชการ เป็นพลเมืองก็มีหน้าที่พลเมือง จึงขอให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนให้ดี อย่าได้ประพฤติปฏิบัติการอันใดที่ผิดไปจากหน้าที่ของตน แล้วขอให้เตือนตนอยู่เสมอว่าการทำหน้าที่จะราบรื่นเรียบร้อยไปไม่ได้เลย หากไม่ได้รับความเกื้อหนุนจากเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนร่วมสังคม เพราะฉะนั้นความเมตตา เอื้อเฟื้อต่อกันอย่างจริงใจ จะช่วยจรรโลงความสุขและความสำเร็จให้บังเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง”

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,