สมเด็จพระสังฆราช ประทานประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ย้ำ เจ้าอาวาสสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0
884

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร)  เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑  ณ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. ผู้บัญชาการทหารบกที่ ๑๑ ผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค ๗ คณะข้าราชการในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ พศ. ถวายการรับเสด็จ

 

หลังจาก พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. กล่าวเบิกตัวเจ้าอาวาสผู้เข้ารับประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ตามลำดับแล้ว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาทว่า ขอเน้นย้ำต่อเจ้าอาวาสถึงพระราโชบายที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้กับคณะสงฆ์ ว่า พัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชน ให้พระมีความสำนึกและเป็นประโยชน์ในสังคมไทย พระราโชบายนี้เป็นคติเตือนใจที่สำคัญมาก ทั้งยังสอดคล้องกับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาในเรื่อง อัตถะ ๓  คือ ๑.อัตตัตถะ ประโยชน์ตน ๒.ปรัตถะ ประโยชน์ผู้อื่น และ๓. อุภยัตถะ ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย หรือ ประโยชน์ร่วมกัน หวังว่าท่านทั้งหลายจะมีปณิธานร่วมกันในการสนองพระราโชบายดังกล่าว ด้วยการบำเพ็ญตนให้ถึงพร้อม พากเพียรพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ หนักแน่นมั่นคงในพระธรรมวินัย กฎหมาย และจริยาของเจ้าอาวาส ปกครองดูแลบรรพชิตและคฤหัสถ์ในอาณัติให้สมัครสมานสามัคคีและประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในพระธรรมวินัย รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันต้องรู้จักเกื้อกูลประโยชน์ชุมชนและสังคมส่วนรวม ทำหน้าที่อบรมสั่งสอน ชี้หนทางแห่งสติปัญญาแก่ผู้ที่อยู่ในปกครอง รวมไปถึงคนทั่วไป ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย จะส่งผลให้อยู่ท่ามกลางศรัทธาปสาทะของชาวโลกสืบไป

 

นายสุวพันธุ์ กล่าวในการกราบทูลรายงานว่า วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมาในครั้งนี้ เป็นวัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวง การขอพระราชทานวิสุงคามสีมาต้องเป็นวัดที่มั่นคงถาวร และสามารถกระทำสังฆกรรมได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านพระธรรมวินัยและกฎหมายทุกประการ การจัดพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้  มีวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๗๕ วัด งวดที่ ๓ จำนวน ๕๔ วัด งวดที่ ๔ จำนวน ๘๕ วัด และงวดที่ ๕ จำนวน ๕๕ วัด รวมทั้งสิ้น ๒๖๙ วัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าอาวาสและพุทธศาสนิกชนในการพัฒนาวัด อันเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””