สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรมมาฆบูชาปี 61 – เสด็จเปิดงานสัปดาห์เผยแผ่ฯ ทรงฝากข้อคิด รู้กตัญญู ปฏิบัติตนในทำนองคลองธรรม

0
1617

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมฺพโร) ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา 1 มี.ค. 2561 ใจความว่า มาฆบูชาเป็นโอกาสให้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ 4 ประการ ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต กล่าวคือ มีพระภิกษุ 1,250 รูปที่พระพุทธองค์ทรงส่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนากลับมาเฝ้าพระศาสดาพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ทุกรูปล้วนเป็นเอหิภิกขุ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงอุปสมบทประทานให้ พระสงฆ์นั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ และการประชุมกันนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ ในโอกาสดังกล่าวพระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ประทานอุดมการณ์เผยแผ่พระพุทธศาสนา 4 ข้อ ได้แก่ 1.ขันติ คือ ความอดทนอดกลั้น 2.พระนิพพาน  เป็นเป้าหมายหลักของผู้ออกบวช แสวงหาการหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ด้วยวิธีการตามหลักพระพุทธศาสนา 3.ไม่พึงทำผู้อื่นให้ลำบาก และ4.เป็นผู้มีจิตใจสงบจากอกุศลวิตก ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้พุทธบริษัทควรทบทวนถึงอุดมการณ์ดังกล่าวให้ถ่องแท้ ถ้าแต่ละคนตั้งตนไว้ด้วยขันติธรรม มีความอดทนอดกลั้น มุ่งประพฤติสุจริตธรรมจรรยาเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ ไม่เบียดเบียนกันและกัน  ในขณะเดียวกันก็พยายามลด ละ ความชั่วทุกชนิด ความเจริญสุข ความเกษม ปราศภัยในชีวิตของแต่ละคนย่อมบังเกิดขึ้นได้อย่างแน่แท้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริริเริ่มให้มีประเพณีมาฆบูชาบนแผ่นดินไทย สมควรที่ชาวไทยจะได้สืบสานพระราชศรัทธา น้อมนำคุณค่าของวันสำคัญนี้มาสู่ตน ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเวลา 15.30 น. วันเดียวกัน สมเด็จพระสังฆราช เสด็จยังพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทรงเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2561  ณ มณฑลพิธีหน้าลานองค์พระประธานพุทธมณฑล ทรงนำพุทธศาสนิกชนเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ สมเด็จพระสังฆราช ประทานสัมโมทนียกถาภายหลังเจริญพระพุทธมนต์ ความว่า พระพุทธองค์ ทรงกล่าวถึงมีบุคคล 2 จำพวกที่หาได้ยาก คือ บุพการี และคนกตัญญูกตเวที โดยบุพการี คือบุคคลทำคุณให้แก่ผู้อื่นก่อน คนกตัญญู คือ บุคคลที่รู้คุณสนองคุณ ซึ่งพระพุทธองค์ ทรงเป็นบุพการีของสัตว์โลก เหล่าพุทธบริษัท โดยไม่ทรงปรารถนาสิ่งตอบแทน  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี ทรงเป็นบุพการีของชาวไทย พระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน  ดังนั้น จึงขอฝากข้อคิดชาวไทยประพฤติปฏิบัติตนในทำนองคลองธรรมให้เต็มความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต คำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่กตัญญูกตเวที

 

ด้านนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนา(พศ.) กล่าวว่า มหาเถรสมาคม(มส.) ร่วมกับรัฐบาล จัดสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยขอให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศได้น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะหลักศีล 5 ในการทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส เพื่อตนเองและสังคม ประเทศชาติ โดยในส่วนกลางจัดกิจกรรมที่พุทธมณฑลและในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 มีนาคม 2561 อาทิ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ ในรัชกาลที่ 9  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียน พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ปฏิบัติธรรมพระสงฆ์ 1,250 รูป และคฤหัสถ์ การแสดงพระธรรมเทศนา การสนทนาธรรม การอภิปรายธรรม การประกวดสวดมนต์ยกชั้น ได้บุญยกทีม นิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5  ซึ่งประชาชนสามารถไปร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ทุกวัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลก