สมเด็จพระสังฆราช ประทานโอวาทเปิดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 46/2567

0
169

       พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในฐานะผู้แทน มจร ที่เข้าร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 46/2567 กล่าวว่า เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงวอชิงตัน ณ Hilton Executive Meeting Center ภายใต้การดูแลของวัดไทยวอชิงตัน ดีซี  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ ประธานที่ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 46/2567 ได้อ่านพระโอวาทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในพิธีเปิดประชุมความว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่พระธรรมทูตไทยได้เสียสละเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน ขอให้พระธรรมทูตทุกรูปพึงปฏิบัติตามองค์ 5 ประกอบด้วย จะพูดจะทำอะไรขอให้ถูกตามกาล ตามความจริง พูดให้อ่อนหวาน เป็นประโยชน์และประกอบด้วยเมตตา จากนั้นสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ได้กล่าวเปิดการประชุม โดยให้กำลังใจ ให้การสนับสนุนงานพระธรรมทูตและให้ร่วมกันตระหนัก ดังนี้

ให้พระธรรมทูตยึดมั่นในพระธรรมวินัย กฎหมายและปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกันยกระดับศูนย์ข้อมูลพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นแบบอย่างพระธรรมทูตทั่วโลก ร่วมกันส่งเสริมปฏิบัติธรรมและประสานงานกับทุกภาคส่วนให้กว้างขวางขึ้น กำชับให้ร่วมกันรักษาศรัทธาให้มีอาจาระ สมณภาวะ เสขิยวัตรเพื่อยังศรัทธาให้เกิดขึ้น นอกจากนั้นยังมีนายสุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี กล่าวต้อนรับด้วย ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นพระพรหมวัชรธีราจารย์ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดี มอบหมายให้ พระราชวัชรสารบัณฑิต รองฯแผน พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองฯต่างประเทศ พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท และนายสมหมาย สุภาษิต เข้าร่วมประชุม

พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า ปีนี้การประชุมสมัชชาฯในครั้งนี้มีวัดในสังกัดในสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมประชุม จำนวน 125 วัด พระสงฆ์ประมาณ 380 รูป เป้าหมายหลักเพื่อการทบทวนแผนและยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรอบปีที่ผ่านมา โดยใช้การวิเคราะห์ตามหลัก swot เพื่อแสวงหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้งานพระธรรมทูตเจริญก้าวหน้า บรรลุเป้าหมายและอำนวยประโยชน์ให้มากที่สุด ในช่วงบ่ายเป็นการรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจและจำนวนพระที่จะจำพรรษาประจำปีเป็นรายวัด ส่วนการเสวนาแลกเปลี่ยนในงานพระธรรมทูตนั้นส่วนใหญ่เป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกาเพื่อจะได้พัฒนางานให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

สำหรับวันที่ 9 มิถุนายน คณะสงฆ์ทั้งในสหรัฐอเมริกา ทั้งจากประเทศไทยและพระธรรมทูตไทยทั่วโลกจะได้ร่วมกันบิณฑบาต เจริญพระพุทธมนต์ฉลองอายุวัฒนมงคล 100 ปีพระราชมงคลรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท) หรือหลวงตาชี เจ้าอาวาสวัดไทยวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา และที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ฯ ในโอกาสมงคลในครั้งนี้

การประชุมสมัชชาฯและการฉลองอายุวัฒนมงคล 100 ปีหลวงตาชี ในครั้งนี้เป็นทั้งการประชุม การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิชาการ งานบุญกุศล เป้าหมายเพื่อพระธรรมทูตไทยในต่างแดนจะได้ช่วยกัน ร่วมมือกันในการผลักดันกงล้อแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แพร่หลายในต่างแดนมากขึ้น พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวในตอนท้าย