สมเด็จพระสังฆราช ประทานกัปปิยภัณฑ์-สิ่งของ แก่เจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ คณะสงฆ์น้อมสนองพระดำริออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

0
1325

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.45 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร)  มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อัคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ประทานกัปปิยภัณฑ์ (เงิน) จำนวน 30,000 บาท ข้าวสาร 100 ถุง เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัยอีกจำนวนหนึ่ง แก่พระครูกิตติวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประคองธรรม เจ้าคณะอำเภอบางใหญ่  จ.นนทบุรี ในการทำโรงทานอาหาร เพื่อถวายพระสงฆ์และแจกแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19

ต่อมา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 วัดราษฎร์ประคองธรรม โดยพระครูกิตติวิริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบางใหญ่  ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จากโครงการบ้านหลังสุดท้าย ของวัดราษฎร์ประคองธรรมและในกิจกรรมของวัด โดยคณะสงฆ์นั้นได้มีการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่มีฐานะยากจน มีการออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ผู้ดูแลผู้ป่วย เป็นแห่งที่ 3 ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองกางเขน ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในคณะประกอบด้วย พระครูปลัด ไพฑูรย์ ฐิตาวิทูโร เจ้าอาวาสวัดเสาธงหิน ตำบลเสาธงหิน พระครูสังฆรักษ์ เกิดวัฒนา ถิรปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดโตนด ตำบลบางแม่นาง หลวงพ่อพระปลัดณัฐวุฒิ อานนฺโท เจ้าอาวาสวัดบางเลนเจริญ ตำบลบางเลน หลวงพ่อบุญเกิด ฐานุตฺโร เจ้าสำนักสงฆ์ศรีมงคล ตำบลบางแม่นาง และพระมหาวิศรุต นริสฺสโร เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ เพื่อน้อมสนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

“ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่อยู่ในวัดราษฎร์ประคองธรรม อันมีหลวงพ่อโตซำปอกง หลวงพ่อพระนอนใหญ่เป็นประธาน จงบันดาลให้ครอบครัวของทุกท่านที่ได้ร่วมกุศลในครั้งนี้มีแต่ความสุขความเจริญ แคล้วคลาดปลอดภัย มีโชคลาภ สิ่งอัปมงคลทั้งหลายจงพินาศไป คิดหวังสิ่งใด ที่เป็นมงคลแล้วไซร้ จงสำเร็จ จงสำเร็จ จงสำเร็จ ทุกประการเทอญ.” หลวงพ่อพระครูกิตติวิริยาภรณ์ กล่าวให้พรแก่ผู้ร่วมบริจาคในโครงการฯ

///////////////////////////////////////////////////////////////////