สมเด็จพระสังฆราช ประทานไฟพระฤกษ์แก่กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2563

0
1102

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จยังพระวิหาร วัดราชบพิธฯ ประทานโอกาสให้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ศรลัมภ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนักนายกรัฐมนตรี นายกฤษศญพงษ์  ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา และคณะเข้าเฝ้ารับการประทานไฟพระฤกษ์ เพื่อประกอบกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. 2563

นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานไฟพระฤกษ์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเชิญไปถวายเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับจุดประกอบในพิธีสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. 2563 โดยจะมีพิธีมอบไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระสังฆราช ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8

รมว.วธ. กล่าวต่อไปว่า นับเป็นสิริมงคลยิ่งต่อประชาชนชาวไทยและพุทธศาสนิกชนต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับองค์กรทางพระพุทธศาสนา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ.๒๕๖๓”  ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง 1 มกราคม 2563 เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราช ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งเป็นการสวดมนต์ให้ประเทศไทย ประชาชน ครอบครัว และตนเองให้มีความสุข สร้างแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ และยังเป็นการดำเนินงานเพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย และเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช 2563

“สมเด็จพระสังฆราชทรงตรัสให้คนไทยได้หมั่นสวดมนต์ตั้งจิตภาวนาโดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นช่างเทศกาลปีใหม่ ไม่เฉพาะแต่วันพระ ทุกช่วงเวลาที่สะดวกสามารถปฏิบัติธรรมหรือทำความดีได้ตลอดเวลา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติในทางสายกลางและยึดมั่นในความดี ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงตรัสอยากให้ประชาชนทุกคนได้หมั่นทำสมาธิเจริญจิตภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัวรวมถึงประเทศชาติด้วย” รมว.วธ. กล่าว

“ไฟพระฤกษ์” ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นไฟที่ประทานมาเพื่อให้เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดนำไปจุดในการประกอบพิธีสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคล “ไฟพระฤกษ์” จึงหมายถึง ความศักดิ์สิทธิ์ ความรุ่งโรจน์ ความสำเร็จ ความสามัคคี เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมในพิธี เป็นสิริมงคลยิ่งของการเข้าสู่ศักราชใหม่