สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานประชุมชาวพุทธทั่วโลก ที่กรุงเทพฯ 19 ตุลาคม นี้

0
293

ตามที่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล) (World Fellowship of Buddhist หรือ WFB) ซึ่งเป็นศูนย์รวมชาวพุทธทุกนิกายในโลก ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่ ครั้งที่ 30 ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) ศาลายา ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2565 นั้น

นายพัลลภ ไทยอารี รองประธานกิตติมศักดิ์ และเลขาธิการ พสล. ได้กล่าวว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระเมตตาเสด็จมาเป็นองค์ประธานการประชุม และประทานพระสัมโมทนียกถา เปิดประชุมใหญ่ พสล. ซึ่งจะมีกรรมการบริหาร สมาชิกทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ประมาณ 370 รูป/คน จาก 40 ประเทศ และจาก 205 ศูนย์ภาคี ทั่วโลก ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

มีรายงานว่า ยังสมาชิก อีกประมาณ 300 คนที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ จึงขอประชุมผ่านโปรแกรม zoom หัวข้อหลักในการประชุมหารือ คือ Buddhism in the Time of Crisis (พระพุทธศาสนา ในห้วงเวลาวิกฤต(ของโลก )

ในขณะเดียวกัน องค์กรเครือข่าย ของ พสล. คือ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ( ยพสล) (World Fellowship of Buddhist  Youth หรือ WFBY) และมหาวิทยาลัยพุทธโลก (World Buddhism University)  หรือ WBU ก็จะประชุมใหญ่ ภายใต้หัวข้อหลัก นี้ด้วย

พสล.เป็นองค์กรอิสระ ก่อตั้งที่กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 เพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธทั่วโลก ซึ่งที่ประชุมตั้งปณิธานว่า จะช่วยกันเผยแผ่ ส่งเสริม สร้างความมั่นคงของพระพุทธศาสนา โดยไม่ให้นิกาย หรือลัทธิธรรมเนียมใดๆ มาเป็นอุปสรรคขวางกั้น นับแต่นั้นมาจึงเห็นการขยายตัวของพุธศาสนา จากปีที่ก่อตั้ง หรือ 72 ปีที่แล้ว ที่มีเพียง 29 ประเทศและภูมิภาค มาเป็น 40 ประเทศและ 205 ศูนย์ภาคี ในปัจจุบัน

ผู้ริเริมก่อตั้ง พสล. ได้แก่ ดร.ยี. พี. มาลาลาเสเกรา ปราชญ์ชาวศรีลังกา อู จันทูน ผู้นำสำคัญในการส่งเสริมพุทธ แห่งเมียนม่าร์ ส่วนผู้แทนไทยคือ หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล นักประวัติศาสตร์ และวิชาการพุทธศาสนา ดร.สุกิจ นิมมานเหมินทร์ เอกอัครทูตไทย ณ ดรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย และพระศรีวิสุทธิญาณกวี (สุชีพ ปุญญานุภาพ) พระภิกษุที่รับการยกย่องว่าเป็นนักปราชญ์ชาวพุทธ ส่วนประธาน พสล. ที่มีมาแล้ว คือ ยี.พี. มาลาลาเสเกรา ชาวศรีลังกา อู จัน ทูน ชาวเมียนมาร์ มจ.พูนพิศมัย ดิศกุล ชาวไทย อาจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ ชาวไทย และ ปัจจุบัน คือคุณแผน วรรณเมธี ชาวไทย  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ถาวร พสล. อยู่เลขที่ 616 อุทยานเบญจสิริ ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมานคร  10110

วัตถุประสงค์ ขององค์การ พสล.

1 ส่งเสริมมวลสมาชิก ให้รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด

2  เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่น และภราดรภาพในบรรดาชาวพุทธด้วยกัน

3 เผยแผ่หลักธรรมอันบริสุทธิ์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

4 ก่อตั้ง และดำเนินกิจกรรม เพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม และมนุษยธรรม

5 ดำเนินงานเพื่อสร้างสันติภาพ ความผาสุก ความสามัคคีในมวลมนุษย์ จะร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ที่มีจุดประสงค์อย่างเดียวกัน และจะไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ในรูปแบบใดทั้งสิ้น

ต่อมา พสล.ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม( The WFB Humanitarian Relief Fund) เพื่อช่วยเหลือชาวโลกในกรณีเกิดภัยพิบัติ ต่าง ๆ ซึ่งได้เข้าไปช่วยเหลือในหลายประเทศ ในหลายกรณี เช่นกรณีคลื่นยักษ์สึนามิ ที่ส่งผลกระทบหลายประเทศ เช่น ไทย ศรีลังกา อินโดนีเซีย มาเลเซีย หรือ แผ่นดินไหว ในอินโดนีเซีย จีนแผ่นดินใหญ่ จีนไต้หวัน เนปาล และญี่ปุ่น ล่าสุด ในปีนี้ ได้มอบเงินหนึ่งล้านบาท ช่วยเหลือชาวศรีลังกา ที่ประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจ ผ่านสภากาชาดไทย

การที่ พสล. ปฏิบัติงานมาอย่างราบรื่น เพราะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิกทั่วโลก และจาการอุปถัมภ์จากสถาบันต่างๆ ของไทยนับตั้งแต่ สถาบันพระมหากษัตริย์ ที่องค์พระประมุขทรงรับเป็นองค์เอกบรมราชูปถัมภก อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

สถาบันพระศาสนา ที่สมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระเมตตารับเป็นองค์อุปถัมภ์ และองค์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และรัฐบาลไทย ได้ให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณ ผ่านกรมการศาสนา เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ตลอดเวลา ที่ตั้งสำนักงานถาวร พสล. ในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ.2512 จนสมาชิกทั่วโลก ให้เกียรติยกย่องว่า “ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก”