สมเด็จพระสังฆราช ทรงเปิดนิทรรศการประวัติและผลงาน “อาจารย์สุชีพ” ทรงแนะให้รู้คุณของท่านและมีกตัญญูกตเวทิตาธรรม

0
1408

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2561 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อมฺพรมหาเถร) เสด็จเป็นประธานในพิธีสมโภชพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ฉบับวาระ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ และทรงเปิดนิทรรศการประวัติและผลงานอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ โดยมีนายวีระ โรจน์พจรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จ ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพ

อาจารย์ถนอม บุตรเรือง อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) เปิดเผยว่า ตนได้รับเชิญไปร่วมงาน “สมโภชพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ฉบับวาระ100ปี ชาตกาลอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ” ซึ่งงานนี้จัดขึ้นร่วมกันของ 5 หน่วยงาน คือ กระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และหอจดหมายเหตุพุทธทาสภิกขุ สำหรับ มมร.ได้ส่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระมงคลธรรมวิธาน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน

ในงานนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาทโดยทรงรับสั่งถึงคุณูปการของท่านอาจารย์สุชีพฯ ที่มีต่อพระศาสนาทั้งในและนอกประเทศ และคุณูปการของท่านที่มีต่อการศึกษาของพระสงฆ์ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และทรงเน้นย้ำว่า พวกเราจะต้องรู้คุณของท่าน และมีกตัญญูกตเวทิตาธรรมตอบแทนคุณูปการของท่านและธำรงรักษาเกียรติคุณของท่านตลอดไป (พระโอวาทของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช เป็นประหนึ่งจะทรงสื่อสารถึงองค์กรบางแห่งที่ได้ปฏิบัติเสมือนไม่สำนึกในคุณูปการของท่านอาจารย์สุชีพฯ กระนั้น)

นอกจากพิธีเปิดและสมโภชดังกล่าว ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการชีวิตและผลงานของท่านอาจารย์สุชีพฯ โดยจะจัดแสดง ณ ศาลา 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 มกราคม 2562 หลังจากนั้นจะย้ายไปจัดแสดง ณ หอประชุมสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ต่อไป