สมเด็จพระสังฆราช ทรงเตือนสติพระ-เณรเรียนบาลี ให้ขยันหมั่นเพียรและมุ่งมั่นศึกษา อย่ามัวตั้งคำถาม “เรียนทำไม”

0
925

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร)  เสด็จยังวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ประทานพัดยศและประกาศนียบัตร ในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพฯ จากนั้นทรงมีพระโอวาท ว่า พระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เพราะเป็นภาษาที่ใช้จารึกในพระไตรปิฎก จัดเป็น สัมพุทธโวหารภาสา คือ ภาษาอันเป็นโวหารของพระพุทธเจ้า และเป็นอริยโวหารภาสา คือ ภาษาอันเป็นโวหารของพระอริยะ การศึกษาพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องเที่ยงตรง ต้องมีความเข้าใจภาษามคธ ให้กระจ่าง เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนผิดพลาดไป ท่านทั้งหลายเข้ามาบวชเรียน และเล่าเรียนพระบาลีตามหน้าที่ของพระภิกษุสามเณร นับว่าเดินมาถูกต้องตรงวิถีทางของการศึกษาคณะสงฆ์ไทย ตามที่บูรพาจารย์ได้อุตสาหะวางรากฐาน และพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า ขอให้ขยันหมั่นเพียร และมุ่งมั่นศึกษาให้มีความรู้ยิ่งขึ้นไป ขณะเดียวกันขอให้ทบทวนถึงปณิธานที่แท้จริงของการเรียนพระบาลี ซึ่งบูรพาจารย์มุ่งหมายให้เป็นอุปกรณ์สำหรับสืบอายุพระพุทธศาสนามิให้เสื่อมสูญ เป็นเครื่องพิทักษ์รักษาพระธรรมวินัยให้บริสุทธิ์บริบูรณ์มิผิดเพี้ยน

สมเด็จพระสังฆราช มีพระโอวาทต่อไปว่า ถ้าเรียนด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่จะรักษาและสืบทอดพระศาสนา ท่านจะเกิดฉันทะ คือ ความพอใจในการศึกษา ก่อให้เกิดความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดและเผยแผ่พระธรรม แต่หากท่านฝืนทนเรียนไป มัวตั้งคำถามวกวนอยู่แค่ว่า เรียนบาลีไปทำไม เรียนแล้วไม่เห็นได้อะไร เรียนแล้วจะเอาไปทำอะไรได้ ย่อมเกิดความเบื่อหน่าย ท้อถอย และละทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย จึงขอให้ท่านทุกรูป ฉุกคิด ตั้งสติ แล้วหวนกลับมาที่อุดมการณ์ของการเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนา ทบทวนดูให้ดีว่าท่านมีหน้าที่อย่างไร แล้วท่านจะตระหนักว่า การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นวิถีทางของพระสงฆ์ไทย และเป็นหนทางสนับสนุนให้ท่านทำหน้าที่ตามสมณเพศที่ท่านดำรงอยู่นี้ได้อย่างสมบูรณ์

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐