สมเด็จพระสังฆราช ทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระสังฆราชแห่งสปป.ลาว ในโอกาสเสด็จเผยแผ่สู่แดนอารยะ วัดยานนาวาจัดที่ประทับถวาย

0
4533

สำนักข่าว Thai R News – เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม เวลา 17.00 น. สมเด็จพระสังฆราชประธานาธิบดี ปัญจศรีวิสุทธิ พุทธวรางกูร (พระสังฆราช สปป.ลาว) แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ยังวัดยานนาวา พระอารามหลวง เขตสาทร กรุงเทพฯ เพื่อทรงปฏิบัติพระศาสนกิจเผยแผ่พุทธศาสนาออกสู่แดนอารยะ โดยพระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมํกรเถร) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดยานาวา พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดยานนาวา เฝ้าถวายรับเสด็จ ในการนี้ทางคณะสงฆ์วัดยานนาวา ได้จัดถวายที่ประทับแรม และอำนวยความสะดวกแก่คณะผู้ตามเสด็จ ประกอบด้วย พระสงฆ์ 5 รูป นายบุญทวี พรทศิลป์ รองแผนกศาสนาพุทธ (รองอธิบดีกรมการศาสนา) สปป.ลาว และคณะศรัทธาธรรม ตามพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระศาสนากิจ สมเด็จพระสังฆราชแห่งสปป.ลาว เป็นการส่วนพระองค์ในวันที่ 7 ตุลาคม เวลา 15.00 น. เสด็จพร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม โดยมีนายชัชวาล คงอุดม คอลัมนิสต์อาวุโส แห่งหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ทูลเชิญเข้าเฝ้าถวายเครื่องสักการะและสิ่งของที่ระลึกแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

โอกาสนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานพระพุทธชินราชจำลอง และพัดรองอักษรพระนาม ออป ที่ระลึกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา แด่สมเด็จพระสังฆราช สปป.ลาว พร้อมทรงสนทนาธรรมด้วยพระพักตร์แย้มสรวลตลอดเวลา ก่อนจะทรงทูลลากลับเสด็จไปประทับ ณ สถานปฏิบัติธรรมหุบเขาสวรรค์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ พระศาสนกิจสมเด็จพระสังฆราชแห่งสปป.ลาว ตามกำหนดการวันที่ 8 ตุลาคม ทรงเป็นประธานประกอบพิธีบรรจุหราบเงิน – หราบทอง ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดฉัตร และพิธียกฉัตรสู่ยอดพระมหาเจดีย์พระธาตุพนมจำลอง ณ สถานปฏิบัติธรรมหุบเขาสวรรค์ จากนั้นทรงบรรยายธรรมโปรดคณะศรัทธาธรรม ประกอบด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทั่วไป ก่อนเสด็จกลับมาประทับแรม ณ วัดยานนาวา และในวันที่ 9 ตุลาคม มีกำหนดเสด็จกลับยังวัดพระธาตุหลวงเหนือ นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว