สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานผ้าพระกฐินทอดถวาย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ สหรัฐอเมริกา เตรียมสร้างอุโบสถศิลปะล้านนา ชูสถาปัตยกรรมไทย

0
1992

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. เวลาท่องถิ่น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานผ้าพระกฐินให้นางกนกวรรณ รอดโฉม นำไปทอดถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

พระเมธรธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า วัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ เป็นวัดในเครือของวัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เมืองชิโนฮิลล์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในพรรษานี้มีพระสงฆ์จำพรรษา 8 รูป นางกนกวรรณ รอดโฉม ชาวเมืองลอสแองเจลีส สหรัฐอเมริกา ผู้ได้รับเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราช ในการนำผ้าพระกฐินไปทอดถวายครั้งนี้ได้จัดงานพิธีได้อย่างสมพระเกียรติ ภายในงานมีการออกโรงทานอาหารไทยจากชาวพุทธมากกว่า 10 ร้าน และกิจกรรมการกุศลอื่นๆ อีกมากมายโดยมีประชาชนทั้งคนไทยและชาวสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจมาร่วมงาน ร่วมบริจาค ร่วมกิจกรรมและร่วมรับประทานอาหารเป็นจำนวนมาก

พระครูวิเทศกัลยาณธรรม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ กล่าวว่า รู้สึกปลื้มปีติที่องค์สังฆบิดร ได้ประทานผ้าพระกฐินมาทอดถวายในครั้งนี้ สำหรับปัจจัยที่เป็นบริวารกฐินที่คุณกนกวรรณ รอดโฉม และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวสหรัฐอเมริกานำมาถวายในครั้งนี้ จะรวบรวมไว้ก่อสร้างอุโบสถทรงล้านนา ซึ่งทางคณะกรรมการวัดโดย ดร.แหลมทอง ศิลปานนท์ ได้รับอนุญาตจากเทศบาลเมืองชิโนฮิลล์และผ่านประชาพิจารณ์จากชุมชนโดยรอบตามกฎหมายเมืองชิโนฮิลล์แล้ว โดยวัดจะเริ่มลงมือก่อสร้างลงเสาเอกในวันอาทิตย์ 23 มิถุนายน 2562 ในการก่อสร้างอุโบสถครั้งนี้จะใช้ทุนทรัพย์ประมาณ 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

วัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ ปัจจุบันมีกุฎิสงฆ์และอุโบสถแบบเดิมที่ก่อสร้างมากว่า 20 ปีแล้ว มีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมจนไม่สามารถบูรณปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมใหม่ได้ ทางเทศบาลเมืองของที่นี่ก็ยื่นเงื่อนไขให้วัดและคณะกรรมการรีบดำเนินการก่อสร้างเสนาสนภายในวัดเพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม ด้วยเหตุผลดังกล่าวทางวัดจึงจำเป็นจะต้องก่อสร้างอุโบสถขึ้นมาใหม่ดังที่กล่าวมาเพราะนอกจากจะปฏิบัติตามกฎหมายของเทศบาลเมืองแล้ว ยังจะเป็นการเผยแพร่สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าของไทยไว้อวดสายตาให้ขาวต่างชาติได้เห็นเป็นประจักษ์อีกด้วย ซึ่งถ้าหากการก่อสร้างแล้วเสร็จนอกจากจะเป็นที่บำเพ็ญศาสนธรรมของชาวพุทธในต่างแดนแล้วยังจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เชิดหน้าชูตาของเมืองชิโนฮิลล์ตามความต้องการของเทศบาลเมืองชิโนฮิลล์อีกด้วย