“สมเด็จพระสังฆราช” ทรงชี้คุณสมบัติสำคัญ 5 ประการของพระธรรมทูต พร้อมประทานใบตราตั้งหัวหน้าพระธรรมทูต 9 รูป

0
2286

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561 ที่หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) เสด็จเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตในประเทศ ประจำปี 2561 และทรงมีพระโอวาท เปิดการประชุม ว่า  ขอใช้โอกาสนี้ปรารภข้อคิดบางประการกับท่านทั้งหลายในฐานะพระธรรมทูตรุ่นพี่ พูดคุยกับพระธรรมทูตรุ่นน้อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่โดยตรงของพระภิกษุ ไม่พึงมุ่งหวังลาภสักการะใดๆ แต่พึงมุ่งหมายเพื่อให้ธรรมะเรืองรองขึ้นอย่างกว้างขวาง ให้เป็นแสงสว่างทางปัญญา ช่วยอนุเคราะห์เกื้อกูลชาวโลก การช่วยกันหมุนกงล้อแห่งธรรม หรือที่เรียกว่า “ธรรมจักร” ให้ขับเคลื่อนไปนั้น จำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติ 5 ประการ กล่าวคือ 1.ธัมมญญุตา ต้องเป็นผู้รู้จักเหตุ คือ รู้หลักความจริง ต้องเป็นผู้รู้ธรรม 2.อัตถัญญุตา ต้องเป็นผู้รู้จักผล คือ รู้ความหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ ว่าธรรมะที่เผยแผ่ไปนั้นมีความหมายอย่างไร และการทำหน้าที่ของท่านนั้นเพื่อประโยชน์อะไร

สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระโอวาทต่อไปว่า 3.มัตตัญญุตา ต้องรู้จักประมาณ คือ ความพอดี เช่น ภิกษุในพระพุทธศาสนาย่อมรู้จักประมาณในการรับและบริโภคปัจจัยสี่  4.กาลัญญุตา ต้องรู้จักกาลอันเหมาะสม รู้ระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการประกอบกิจการงาน บริหารเวลาให้ถูกต้อง รู้ว่าเวลาใดควรทำ หรือควรพูดอะไร และอย่างไร 5.ปริสัญญุตา ต้องเป็นผู้รู้จักบริษัท คือ รู้จักชุมชน รู้กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ ว่า ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหา จะต้องทำกิริยาอย่างนี้ จะต้องพูดอย่างนี้ ชุมชนนี้ควรสงเคราะห์อย่างนี้ เป็นต้น ถ้าพระธรรมทูตมีคุณสมบัติครบทั้ง 5 ประการ ขอรับรองว่า จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้การจัดการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีสำนักงานแม่กองงานพระธรรมทูต และกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยมีหัวหน้าพระธรรมทูตพร้อมเลขานุการ พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงานทุกจังหวัด ๆ ละ 3 รูป และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศ.จ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพระธรรมทูต จำนวนรวม 410 รูป/คน เข้าร่วม โดยการประชุมสัมมนา เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 17.00 น. ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง งานพระธรรมทูต โดย พระพรหมโมลี เลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต การบรรยายพิเศษเรื่อง การสนับสนุนส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดย นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชพศ. ปฏิบัติราชการแทนผอ.พศ. การบรรยายพิเศษเรื่อง การจัดเก็บข้อมูลและการจัดทำระบบสารสนเทศ โดย พระเทพปริยัติมุนี วัดหงส์รัตนาราม การบรรยายพิเศษเรื่อง ระบบสารสนเทศของกองงานพระธรรมทูต โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการพัฒนางานพระธรรมทูต ในยุค 4.0 โดยพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส และพิธีปิดการประชุมสัมมนาโดย พระมหาโพธิวงศาจารย์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 8 เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม

ในการนี้ หัวหน้าพระธรรมทูต เข้ารับประทานใบแต่งตั้งพระธรรมทูต จำนวน 9 รูป ประกอบด้วย 1. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 1 2. สมเด็จพระพุฒาจารย์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 5 3. พระพรหมมุนี หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 7 4. พระพรหมโมลี หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 3 5. พระมหาโพธิวงศาจารย์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 8 6. พระธรรมราชานุวัตร หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 4 7. พระธรรมปิฎก หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 2 8. พระธรรมวิมลโมลี หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 9 และ 9. พระเทพวิสุทธิโมลี หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 6

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐