สมเด็จพระสังฆราชรับสั่งพระพรหมวชิรญาณ –พระวิสุทธิวงศาจารย์- พศจ.เร่งให้ความช่วยเหลือ สำรวจสภาพวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม

0
1515

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆริณายก เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ภายหลังการประชุม นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม แถลงผลการประชุมมส. ว่า ในระหว่างการประชุมมส. พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานาวา กรรมการมส. ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านสาธารณสงเคราะห์ ได้รายงานการให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์ และประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ตามที่มส.ได้มอบหมาย   และภายหลังการประชุมมส. สมเด็จพระสังฆราช ได้ทรงหารือนอกรอบกับพระพรหมวชิรญาณ และพระวิสุทธิวงศาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมส. เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ในฐานะประธานกองทุนวัดช่วยวัด ทั้งทรงสอบถามถึงการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม  จากนั้นได้ทรงขอให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เร่งสำรวจวัดที่ได้รับความเสียหาย เพื่อที่จะได้นำเข้าพิจารณาในการอนุมัติงบประมาณจากกองทุนวัดช่วยวัดเพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือต่อไป นอกจากนี้มส.ยังอนุมัติให้นำเงินจากกองทุนวินาศภัยของคณะสงฆ์ ไปให้ความช่วยเหลือวัดและประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วย

ขณะเดียวกันในส่วนของคณะสงฆ์ภาค 10 มีรายงานว่า พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรรมการมส. ในฐานะเจ้าคณะภาค 10 ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ศูนย์ผู้ประสบอุทกภัย คณะสงฆ์ภาค  10 ประกอบด้วย ศูนย์จ.อุบลราชธานี 100,000 บาท ศูนย์จ.นครพนม 100,000 บาท ศูนย์จ.ศรีสะเกษ 100,000 บาท ศูนย์จ.ยโสธร  50,000 บาท ศูนย์จ.มุกดาหาร 50,000 บาท และศูนย์จ.อำนาจเจริญ 50,000 บาท