สมเด็จพระสังฆราชประทานอนุญาตสร้างพระกริ่งและพระชัยวัฒน์รุ่น “อริยวงศ์” โอกาสเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา 26 มิ.ย. 2560

0
1386

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม นำคณะพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร เฝ้าถวายสักการะ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา 26 มิถุนายน 2560 ในโอกาสนี้ นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ปฏิบัติราชการแทนผอ.พศ. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพร ลำดับต่อมา สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานพระดำรัสอนุโมทนาขอบคุณในความปรารถนาดี พร้อมประทานของที่ระลึก

พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในฐานะเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า เนื่องในมงคลสมัยที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา วันที่ 26 มิ.ย. 2560 คณะศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัทได้กราบทูลปวารณาถวายของเฉลิมพระขวัญในวาระดังกล่าว แต่สมเด็จพระสังฆราชประทานพระมติว่า ไม่โปรดให้ถวายสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ใช้สอยประจำพระองค์ เพียงมีพระประสงค์จะทรงเจริญรอยพระจริยาของสมเด็จพระอุปัชฌายะ สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถร) ด้านสาธารณสงเคราะห์ ด้วยการอุปการะกิจการของโรงเรียนวัดราชบพิธ สมเด็จพระสังฆราชจึงโปรดประทานพระอนุญาตให้วัดราชบพิธ จัดทำพระกริ่ง และพระชัยวัฒน์ เป็นรุ่นแรก นับแต่ทรงได้รับการสถาปนาดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สำหรับถวายเพื่อประทานตามพระอัธยาศัยส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเพื่อสมนาคุณโดยเสด็จพระกุศลปรับปรุงอาคารภุชงค์ประทานวิทยาสิทธิ์ 1 และก่อสร้างอาคารอรุณนิภาคุณากร เพื่อเป็นอาคารเรียนและพิพิธภัณฑ์ของวัดและโรงเรียนวัดราชบพิธ โดยโปรดประทานนามรุ่นพระกริ่งและพระชัยวัฒน์ ว่า อริยวงศ์ ซึ่งหมายถึงระเบียบปฏิบัติ คุณสมบัติ 4 อย่าง ของบรรพชิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางไว้ ได้แก่ สันโดษจีวร 1 สันโดษด้วยบิณฑบาต 1 สันโดษด้วยเสนาสนะ 1 ยินดีในการเจริญกุศลและละอกุศล 1 ดังนั้นนาม อริยวงศ์ ถือเป็นมงคลนามตามพระบรมพุทโธวาท พร้อมกันนี้ได้โปรดประทานพระอนุญาตให้เชิญอักษรพระนาม ออป พร้อมเลข 90 ประดิษฐานที่หลังองค์พระทุกองค์ ทั้งนี้ได้มีพิธีเททองหล่อนำฤกษ์ไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.

เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวต่อไปว่า ในส่วนการจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระสังฆราชนั้น พระองค์ไม่โปรดให้จัดงานเฉลิมฉลอง โดยโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แทน ในวันที่ 25 มิ.ย. และจัดพิธีฉลองพระพุทธรูปประจำวันประสูติ ในวันที่ 26 มิ.ย. ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชูปถัมภ์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธฯ ทั้งสองวัน โดยวันที่ 26 มิ.ย. เวลา 17.30น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ เนื่องในพิธีดังกล่าวด้วย