สมเด็จพระวันรัต ย้ำผู้บริหารการศึกษา ธรรมแต่ละข้อมีต้นและลึก การสอนใช่เพียงปริยัติ ต้องปฏิบัติเพื่อรับผลแห่งปฏิเวธ

0
2382

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ประธานที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวสัมโมทนียกถาในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ว่า ขอให้ทุกท่านที่เกี่ยวกับการศึกษา เช่น เจ้าสำนักเรียนทุกแห่ง ได้ชี้วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เพื่อความมั่นคงของพระศาสนา กล่าวคือ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ แต่ละข้อมีความหมายทุกอย่างในอันเดียวกัน วัตถุประสงค์ของการศึกษาเล่าเรียน ต้องไปตั้งวัตถุประสงค์ที่แท้จริง คือ ปฏิเวธ การศึกษาแต่ละข้อมีเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด ต้องให้ถึงในระดับปฏิเวธเป็นเบื้องต้น คงไม่ใช่เฉพาะสุดท้ายเพียงอย่างเดียว ธรรมแต่ละข้อมีต้น  ลึกโดยลำดับ ต้องสอนให้เข้าใจ และสอนวิธีปฏิบัติด้วย เพื่อรับผลแห่งปฏิเวธ มิใช่สอนเพื่อมีความรู้ให้สอนได้ ซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้า หมายถึงเรียนเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เรียนเพื่อสอบให้ผ่าน สำหรับศีล ๕ ข้อ ที่ให้ประชาชนทั้งประเทศรักษาศีล ๕ นั้น ข้อปฏิบัติทุกคนต้องปฏิบัติได้ ไม่ใช่เพียงปริยัติ เราสอนกันสูงจนทำไม่ได้ ฉะนั้น ต้องเริ่มตั้งแต่เบื้องต้น แล้วสูงขึ้นไปตามลำดับ

นายณรงค์ กล่าวว่า การประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ร่วมกับพศ. โดยกองพุทธศาสนศึกษาจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าสำนักเรียนในส่วนกลาง เจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัด ผู้แทนสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ผู้แทนสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๔๐๐ รูป/คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาขีดความสามารถในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์ในการจัดการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรับทราบนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์และแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนของพศ. และเพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวางแผนจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี