“สมเด็จพระวันรัต” ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช มอบประกาศนียบัตรบาลี

0
922

แนะมหาเปรียญให้ทำตามพุทธประสงค์ นำความรู้นี้ไปอนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อความสุขความเจริญในชีวิต

วันที่ 16 ส.ค. 2562 ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม แม่กองบาลีสนามหลวง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบาลี แก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.4, 5, 6,7 และป.ธ.8 จากทั่วประเทศประจำปี 2562 โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) โปรดประทานให้สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นประธานในพิธี โดยมีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.พศ. ปฏิบัติราชการแทนผอ.พศ. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีพระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) กรรมการมส. แม่กองบาลีสนามหลวง พระธรรมโพธิมงคล รักษาการเจ้าคณะภาค14 เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระเทพเวที (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม พระเถรานุเถระ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พศ. ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี

สมเด็จพระวันรัต กล่าวสัมโมทนียกถาว่า ขอให้ท่านทุกรูปที่เข้ารับประกาศนียบัตรบาลีจงภาคภูมิใจในเกียรติยศ เพราะการศึกษาพระบาลีอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วย อีกเรื่องหนึ่งคือ พรหมจริยัง อรรถนียัง จิรัถฐิฏิกัง ซึ่งเหมือนกับความประสงค์ของพระพุทธเจ้า พรหมจริยัง วิถีชีวิตเป็นประเสริฐ หรือการปฏิบัติประพฤติอันประเสริฐนั้น ขอจง อรรถนียัง จิรัถฐิฏิกัง ตั้งอยู่ยั่งยืนตลอดกาลนาน นั่นคือความประสงค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่ท่านทั้งหลายก็เรียนผ่านมาแล้ว ทั้งนี้ก็เพื่อยังประโยชน์สุขแก่ประชาชนอันมาก หลักคำสอนทางพระศาสนานั้นมีคุณอันตรงต่อชาวโลกทั้งหลาย สอนไว้ให้ดูแลตัวเองให้มีความสุขความเจริญในชีวิต ส่วนวิชาความรู้ที่เราเรียนมานั้นเรียนรู้เพื่อความสุขความเจริญในชีวิต ท่านไม่ได้สอนที่อื่น สอนที่ตัวเรา สอน 3 เรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลเพื่อดูแลกายวาจาใจของเราให้ดี อย่าทำผิด อย่าพูดผิด ทำผิด พูดผิด นรกอยู่ใกล้ๆ คือถูกผู้อื่นติเตียนไม่มีใครคบหา ต้องถูกจับติดคุก แต่ถ้าทำถูกพูดถูก หิตายะ สุขายะ มีความสุขความเจริญ เป็นประโยชน์ต่อชีวิตที่เราดำเนินไป

เพราะฉะนั้น หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาจึงเป็นหลักสำคัญแก่ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ ที่เราศึกษาเล่าเรียนเบื้องแรกคือเพื่อตัวเราเอง และในฐานะที่เราท่านทั้งหลายเป็นพุทธสาวกมีหน้าที่ที่จะต้องหาความรู้มาให้เห็นและปฏิบัติได้เห็นคุณนั้นนำไปสั่งสอนหมู่ประชาชนให้ได้รับรู้ แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อ หิตายะ สุขายะ ของเขาแต่ละคน เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก โลกานุกัมปายะ ประโยชน์ 2 อย่างเพื่อเขา และเราเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกอย่างไร เพราะเราอาศัยชาวโลกเขาอยู่ควรจะตอบสนองเขาด้วยอาการอย่างไร เอาหลักคำสอนที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนมานี้ไปแนะนำให้ทราบให้ปฏิบัติ ทั้งหมดนี้ที่พูด เพื่อว่าจงภูมิใจเถิด

นายณรงค์ กล่าวว่า ด้วยในการประชุมมส. ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบาลีครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง และเพื่อให้ผู้สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.4, 5, 6, 7 และ8 ประจำปี 2562 จากทั่วประเทศเข้ารับประกาศนียบัตร จำนวนทั้งสิ้น 1,383 รูป