สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม แนะเรียนบาลีเรื่องจำเป็นต่อชีวิต เป็นสิ่งรักษากาย วาจา ใจ

0
2147

วันนี้ (19 มิถุนายน 2562) ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ ในการเป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม (ป.ธ.) 3ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค 1-2 ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง โดยมีพระภิกษุสามเณรสอบได้ป.ธ.3 ประโยค จำนวน 259รูป และประโยค 1-2 จำนวน 475 รูป รวม 734 รูป

จากนั้นสมเด็จพระวันรัต กล่าวให้โอวาท ตอนหนึ่ง ว่า ขอแสดงความชื่นชม ยินดี ที่มีความอุตสาหะในการเล่าเรียน การศึกษาคณะสงฆ์อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ตั้งใจเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้สมกับที่พระองค์มีพระราชศรัทธา

สมเด็จพระวันรัต กล่าวต่อไปว่า บาลีเป็นเรื่องจำเป็นต่อชีวิต อย่าคิดว่าไม่จำเป็น คิดว่าไม่รู้จะเรียนไปทำอะไร เพราะการคิดแบบนั้น คือการพิจารณาไม่เห็นคุณ ไม่เอาปัญญาไปไตร่ตรอง จึงทำให้ไม่เห็นคุณ ไม่ได้นำปัญญามาคิด คำสอนทางพระพุทธศาสนามีการบันทึกเป็นภาษาบาลี ดังนั้นการเรียนภาษาบาลี จึงเป็นการเรียนเพื่อรักษากาย วาจา ใจ ของเราไม่ให้ทำผิด ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่สอนให้เราดูแลสิ่งที่ดี ให้ใช้กาย วาจา ใจ ให้ถูก ซึ่งมีการบันทึกไว้เป็นภาษาบาลีเช่นกัน

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐