“สมเด็จพระมหาธีราจารย์” เตือนพระธรรมทูต ทำงานต้องยึดถือทั้งธรรมวินัย และกฎหมายของแต่ละประเทศ

0
385

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2565 ที่หอประชุม มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูและพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ และประทานวุฒิบัตร โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 28 ประจำปี พ.ศ.2565

จากนั้นสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ได้กล่าวให้โอวาทว่า ในพระนามของสมเด็จพระสังฆราช  ขอแสดงความชื่นชม ยินดี ที่พระธรรมทูตได้ผ่านการอบรมอย่างสมบูรณ์ ซึ่งงานด้านพระธรรมทูต เป็นเรื่องที่มส.ให้ความสำคัญ เพราะนอกจากจะเป็นทูตทางธรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศแล้ว ยังต้องเป็นทูตทางวัฒนธรรม ในการนำวัฒนธรรม ประเพณีไทยที่ดีงาม ไปเผยแพร่ยังต่างประเทศด้วย ทั้งนี้งานพระพระธรรมทูตมีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนา ผู้เป็นพระธรรมทูตต้องมีความอดทน วิริยะ อุตสาหะ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการทำงานพระธรรมทูตในต่างประเทศ และขอให้พระธรรมทูตตระหนักไว้ด้วยว่า ในการปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตในต่างประเทศ ต้องปฏิบัติตามทั้งพระธรรมวินัย และกฎหมายในประเทศที่ไปปฏิบัติหน้าที่  ต้องยึดถือปฏิบัติทั้งสองด้าน อย่าทำงานเพียงแค่ถูกใจ แต่การทำงานต้องถูกต้องด้วย

พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ในฐานะประธานกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 28 กล่าวว่า การดำเนินงานอบรมผ่านไปด้วยดี แม้ผู้เข้าร่วมอบรมจะมีพรรษาที่ต่างกันมาก แต่ก็สามารถร่วมอบรมด้วยกันได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการอบรมจะเน้นให้พระธรรมทูตได้ฝึกตนเอง ฝึกการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มีพระวิปัสสนาจารย์มาเป็นผู้สอบอารมณ์ อีกทั้งยังเน้นอบรมทักษะในเรื่องภาษาต่างประเทศ โดยพระธรรมทูตต้องมีความรู้ในภาษาบาลี ไทย อังกฤษ และภาษาของประเทศที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ด้วย เพราะภาษามีความสำคัญมากในการใช้เผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

*****************************************************************