สมเด็จพระมหาธีราจารย์ แจ้งมส.เหตุการณ์เผาโบสถ์-ยิงพระธรรมทูตวัดพุทธภาวนา มอบ “อัปปมาทธัมมานุสสติ” เป็นขวัญกำลังใจ

0
310

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ผู้ช่วยโฆษกพศ. กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) กล่าวว่า ในการประชุมมส.ที่มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จเป็นประธานการประชุม สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) กรรมการมส. เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้รายงานเหตุการณ์คนร้ายเข้าไปวางเพลิงอุโบสถ เผาศาลที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และใช้ปืนยิงพระธรรมทูตและพุทธศาสนิกชน ในบริเวณวัดพุทธภาวนา เมืองลาสเวกัส รัฐเดวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 15 ธ.ค.2562 เวลาประมาณ 19.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) อันเป็นที่น่าสะพรึงกลัวและนำความเศร้าสลดใจให้เกิดแก่คณะสงฆ์ อุบาสกอุบาสิกาวัดพุทธภาวนาและชาวพุทธทั่วไป โดยที่ประชุมมส.มีมติรับทราบเหตุการณ์นี้แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.62 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ได้มีสาส์น “อัปปมาทธัมมานุสสติ” มอบเป็นขวัญกำลังใจถึงพระธรรมทูตวัดพุทธภาวนา เมืองลาสเวกัส มีความว่า เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการย้ำเตือนให้พระธรรมทูต ได้สติระลึกถึงอัปปมาทธรรม มีความระมัดระวัง และไม่ประมาทในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาในนานาอารยประเทศ  ทุกพื้นที่ เพราะการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในนานาอารยประเทศที่มีพหุวัฒนธรรม มีความหลากหลายในด้านเชื้อชาติและศาสนา ย่อมจะมีบุคคลที่เห็นต่างทั้งในด้านดีและร้ายเป็นธรรมดา จึงเป็นเรื่องสำคัญที่พระธรรมทูตจะต้องใช้สติ ใช้ธรรมปัญญา ความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษาอบรมมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ด้วยความไม่ประมาท ด้วยความเข้มแข็งอดทน โดยยึดหลักเมตตา และสังคหวัตถุธรรม นำมาประยุกต์ใช้ปฏิบัติศาสนกิจในการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างพุทธบริษัทด้วยกัน ตลอดถึงบุคคลที่นับถือศาสนาต่างกัน ให้เกิดความสัมพันธมิตรไมตรีต่อกัน ร่วมกันสร้างคุณงามความดีเพื่อยังสันติภาพและสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม และโลกนี้ให้มากยิ่งขึ้น

ในนามประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ของมหาเถรสมาคมแห่งคณะสงฆ์ไทย ภายใต้พระบารมีในเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขอถวายกำลังใจแก่พระธรรมทูตวัดพุทธภาวนา ลาสเวกัส และพระธรรมทูตไทยที่ปฏิบัติศาสนกิจในนานาประเทศทุกรูป ตลอดถึงพุทธศาสนิกชนผู้ที่ให้ความอุปถัมภ์บำรุงวัดและกิจการพระพุทธศาสนาทุกประเทศ ขอให้เหตุการณ์ได้ผ่านพ้นและปลอดสรรพภัยอุปสรรคปัญหาต่างๆ ไปได้ด้วยดี

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลความดีที่พระธรรมทูตและอุบาสกอุบาสิกา วัดพุทธภาวนา ลาสเวกัส ได้บำเพ็ญให้เป็นไป ได้ประทานพรให้เจริญด้วยสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลด้วยจตุรพิธพรชัย อันประเสริฐ เกิดกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญา สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน ให้เกิดประโยชน์เกื้อกูล และสันติสุขแก่มหาชนยิ่งขึ้น ตลอดจิรัฐิติกาล เทอญ

ลงนาม สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

///////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////