สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เปิดงาน “มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เผยแผ่พระพุทธศาสนา” เตรียมเผยแพร่พลังเครือข่ายความดี

0
38

กิจกรรมเผยแผ่งานพระพุทธศาสนา งานมหกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่องานพระพุทธศาสนา ในโครงการสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาการผลิตและเผยแผ่สื่อสร้างสรรค์ โดย มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ฯ อุปถัมภ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕  ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร มูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์ฯ จัด “มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เผยแผ่พระพุทธศาสนา” เตรียมเผยแพร่พลังเครือข่ายความดี มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดยานนาวา สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงาน “มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เผยแผ่พระพุทธศาสนา” มอบโล่รางวัลองค์กร หน่วยงาน บุคคล ต่อการเผยแผ่พุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เตรียมขับเคลื่อนพลังสื่อสีขาว ภายใต้ โครงการสถานีพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์

พระสุธีวชิรปฏิภาณ (วีรพล วีรญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร  หัวหน้าแผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะที่ปรึกษาโครงการสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ กล่าวว่า เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์(ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร และองค์อุปถัมภ์สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV ได้เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในงาน “มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เผยแผ่พระพุทธศาสนา” ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร โดย มี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฆราวาส พร้อมด้วย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กร บุคคล เข้าร่วม

กิจกรรมช่วงเช้า สมเด็จพระมหาธีราจารย์  เป็นประธานมอบรางโล่เกียรติคุณ รางวัลเกียรติคุณ และเกียรติคุณแก่องค์กร หน่วยงาน บุคคล ผู้มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ในโครงการสถานีพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อาทิ โล่เกียรติคุณ แก่ กระทรวงวัฒนธรรม, กรมการศาสนา, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, รางวัลเกียรติคุณ ๒๖ ท่าน/หน่วยงาน ผู้สร้างสรรค์เรื่องเล่าของท้องถิ่น มรดกวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา ๒๖ ตอน อาทิ พระธรรมพัชรญาณมุนี (ฌอน ชยสาโร) สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี, พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร ) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม,อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์,กิ้ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ ดารานักแสดง, มอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

พร้อมกันนี้ในช่วงเช้ายังมีการแสดงทัศนะ เรื่อง “วัฒนธรรมกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา” โดย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  การบรรยายพิเศษ “วิถีแห่งความศรัทธาในพระพุทธศาสนากับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์” โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ขณะที่ภาคบ่าย มีการปฐกถาพิเศษ “พลังสื่อสารสร้างสรรค์กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา” โดยพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมีวงเสวนา “บทบาทพุทธศาสนา วัฒนธรรม กับพลังซอฟเพาเวอร์ในสังคมไทย” โดย พระเทพเวที รศ.ดร.  เจ้าคณะภาค ๖ ,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฝ่ายกิจการนิสิต พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ด้านวิจัย และ นพ.บัญชา พงษ์พาณิช ผอ.หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินฺทปญฺโญ , ผอ.สถาบันสุวรรณภูมิศึกษาวิทยาสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  ร่วมเสวนา  ดำเนินรายการโดย อรอุมา เกษตรพืชผล

พระสุธีวชิรปฏิภาณ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับ งานมหกรรมสื่อสร้างสรรค์เผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโครงการสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งดำเนินงานภายใต้ มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชปถัมภ์ฯ เพื่อนำเสนองานศาสนกิจคณะสงฆ์ งานเครือข่ายพลังบวร ผ่านแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัล ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV และสื่อสังคม (social media) ทั้งยังผลิตรายการเรื่องเล่าของท้องถิ่น มรดกวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา หนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของ ๒๖ เรื่องของผู้เข้ารับรางวัลในงานมหกรรมนี้ ที่จะถูกนำมาถ่ายทอดในรูปแบบที่น่าสนใจ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในวงกว้าง เป็นแรงบันดาลใจให้อยากเข้าร่วมสัมผัสวิถีวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาโดยยังมีเป้าหมายสำคัญนั้นก็คือ เชื่อมเครือข่ายคณะสงฆ์และหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมสร้างสรรค์ พัฒนา ผลิตรายการสื่อสร้างสรรค์ต่อไป

*****************************************************************