สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ แนะธรรม ๔ ข้อ อานุภาพคุ้มครองป้องภัย ในพิธีปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๖๑

0
3319

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยกระดับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ถวายการต้อนรับ ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กล่าวสัมโมทนียกถาปิดการประชุมว่า ขอฝากธรรม ๔ ข้อ จากวัฏฏกะปริตร ไว้เป็นแนวทาง การทำงานให้สำเร็จคือ สีลคุโณ สจฺจํ โสเจยฺย อนุทฺทยา อธิบายโดยย่อว่า ๑.สีลคุโณ หมายถึง ความเชื่อมั่นในคุณแห่งศีล ทุกท่านต้องเป็นต้นแบบของการเชื่อมั่นในคุณแห่งศีล ด้วยการรักษาศีลให้เป็นต้นแบบที่งดงามแก่ประชาชน ๒.สจฺจํ หมายถึง ความจริงใจขอให้ทุกท่านมุ่งมั่นทำงาน ให้บรรลุจุดมุ่งหมาย โดยไม่ย่อท้อ ๓.โสเจยฺย หมายถึง ความสะอาด คือ ขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้สะอาดกาย สะอาดวาจา และสะอาดใจ และ๔.อนุทฺทยา หมายถึง ความเอ็นดู เอื้อเฟื้อ คือ ทุกท่าน จงเป็นผู้มีจิตใจอันงดงาม มีใจกว้าง ให้โอกาสผู้น้อยได้สร้างงาน และสนับสนุนคุ้มครองให้เขาทำงานได้ ตามสมควรแก่งาน คุณธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ มีอนุภาพสามารถคุ้มครองป้องภัยได้ และขอให้เราน้อมนำคุณธรรมทั้ง ๔ ประการ มาปฏิบัติในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในนามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เชื่อแน่ว่า ย่อมได้รับอานุภาพความปลอดภัย และความสุขความเจริญโดยด้วยหน้ากัน

นายณรงค์ กล่าวว่า การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับหน ระดับภาค ระดับจังหวัด คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนสื่อมวลชน และศิลปิน รวมจำนวน ๕๔๐ รูป/คน ซึ่งในวันแรกของการประชุมสัมมนา พิธีเปิดการประชุมสัมมนาโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก นายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีพันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานต่อประธานพิธี จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “นโยบายของรัฐบาลกับการสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์” โดยนายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ช่วงบ่าย บรรยาย เรื่อง “นโยบายกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕” โดย พระพรหมเสนาบดี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ และการบรรยาย เรื่อง “ยุทธศาสตร์การยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕” โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต และพระศรีสมโพธิ ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ เวลา ๑๔.๓๐ น.

ทั้งนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานกรรมการอานวยการโครงการฯ เมตตามาตรวจเยี่ยมการจัดประชุมฯ เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวสัมโมทนียกถา แนวทางการดำเนินโครงการฯ รวมทั้งเมตตามอบของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นเป็นการประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง “แนวทางการจัดกิจกรรมยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕” โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต และพระศรีสมโพธิ ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ช่วงเช้าวันที่สองนี้ มีการนาเสนอกิจกรรมยกระดับโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” โดยผู้แทนคณะสงฆ์ระดับภาค ในการนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้บรรยายเรื่อง “สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับการสนับสนุนส่งเสริมบทบาทของคณะสงฆ์ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์” อีกด้วย