สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นประธานในพิธีปิดการปฏิบัติวิปัสสนา ที่ย่างกุ้ง เมียนมาร์ โปรดเมตตาสร้างห้องน้ำห้องครัว มอบให้แก่แม่ชี

0
1996

สำนักข่าว Thai R News เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เดินทางไปยังนครย่างกุ้ง สหภาพเมียนมาร์ เพื่อเป็นประธานในพิธีมอบห้องน้ำและห้องครัวแก่แม่ชี ณ วัดนทคาไลคู นครย่างกุ้ง โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า ๕ แสนบาท โดยมี ดร.พรเพ็ญ เดชวิไลศรี ร่วมบริจาคสมทบ โดยก่อนหน้านั้น เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ และคณะศรัทธา ได้จัดสร้างห้องน้ำถวายแด่พระสงฆ์ สามเณร ในวัดนาคาไลคูมาแล้ว แต่เนื่องจากมีแม่ชีพักและนักศึกษาที่พัก ณ วัดแห่งนี้จำนวนมาก มีความลำบากในเรื่องห้องน้ำและสถานที่ประกอบอาหาร โดยทางวัดได้ขอรับการอุปถัมภ์จากเจ้าประคุณสมเด็จฯ ผ่านสถานทูตไทย ประจำนครย่างกุ้ง กระทั่งได้ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จและประกอบพิธีมอบในวันดังกล่าว

ในวันเดียวกัน   เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้ประกอบพิธีปิดการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๗ เดือน ของนิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิปัสสนาภาวนามหาบัณฑิต ณ สำนักวิปัสสนามหาสีศาสนเยกต้า นครย่างกุ้ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม  ได้จัดทำหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติ โดยมีข้อกำหนดว่า เมื่อนิสิตศึกษาครบหน่วยกิตการเรียน จำนวน ๒๗ หน่วยกิตแล้ว จะต้องเข้าปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาติดต่อกันเป็นเวลา ๗ เดือน จึงจะมีสิทธิ์เสนอสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดยวิทยาเขตฯได้เสนอโครงการขอเปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ต่อมจร. และสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘  มีผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา รวม ๑๒ รุ่น  มีจำนวนผู้เข้าศึกษาทั้งสิ้นรวม ๕๑๖ รูป/คน  มีผู้สำเร็จการศึกษาและรับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตแล้ว จำนวน ๓๐๔ รูป/คน  มีผู้อยู่ระหว่างศึกษารายวิชาในชั้นเรียน จำนวน ๓๕ รูป/คน มีผู้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำและเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ จำนวน ๑๒๖ รูป/คน และมีผู้อยู่ระหว่างเข้าปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาติดต่อกัน ๗ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๔๑ รูป/คน แบ่งเป็นพระภิกษุ ๓๒ รูป แม่ชี ๔ ท่าน คฤหัสถ์ชาย ๑ คน และคฤหัสถ์หญิง ๔ คน

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมเดิมกำหนดให้เข้าปฏิบัติตลอดโครงการ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้มีเมตตานุเคราะห์บัญชาให้นิสิตมีโอกาสเข้าปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้มีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติและส่ง-สอบอารมณ์ ณ สำนักปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา มหาสี-สาสนเยกต่า กรุงย่างกุ้ง สหภาพเมียนมาร์ เมื่อนิสิตได้ผ่านการปฏิบัติ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” มาแล้วเป็นระยะเวลา ๕ เดือน โดยมีกำหนดเข้าปฏิบัติ ณ สำนักปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา มหาสีสาสนเยกต่า กรุงย่างกุ้ง ประเทศสหภาพเมียนมาร์เป็นระยะเวลา ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ รวมตลอดโครงการเป็นระยะเวลา ๗ เดือนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

ในการดำเนินกิจกรรมโครงการครั้งนี้ ได้รับความอุปถัมภ์โครงการจากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม และกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พร้อมทั้งคณะผู้มีจิตศรัทธา สำหรับหลักสูตรนี้ กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา ผู้สนใจสอบถามข้อมูลที่ มจร. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม http://www.pali.mcu.ac.th/?p=3279