สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ห่วงเรื่องกรรมฐานฝากเตือนพระอุปัชฌาย์คัดเข้มคนบวชใหม่ ใช้กรรมฐานฝึกสำรวม

0
1205

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ที่วัดสามพระยา มีการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-8 ก.พ. 2560 พระพรหมโมลี(สุชาติ ธมฺมรตโน) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะเลขาธิการสมัชชามหาคณิสสร กล่าวภายหลังการบรรยายว่า การสอบความรู้ภาคปฏิบัติพระอุปัชฌาย์ใหม่ในปีนี้ มีเข้ามาอบรมจำนวนทั้งหมด 295 รูป โดยมีการสอบความรู้จากการปฏิบัติจริงเป็นภาษาบาลี รวมทั้งความรู้หน้าที่ของนาคผู้เข้ามาบวช หน้าที่ของพระกรรมวาจาจารย์ พระอุปัชฌาย์ ซึ่งหากพระสังฆาธิการที่เข้ารับการอบรมเป็นพระอุปัชฌาย์ ไม่ผ่านการทดสอบความรู้ 2 ครั้ง ก็จะถือว่า สอบตก นอกจากนี้ คณะสงฆ์ ได้เน้นย้ำพระอุปัชฌาย์ใหม่ ต้องทำหน้าที่ให้เข้มงวด โดยเฉพาะการคัดกรองคนเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นหน้าที่สำคัญเหมือนการคัดคนเข้ามาทำงานในบริษัท หากได้บุคลากรที่ดี ก็ย่อมจะส่งผลดีต่อบริษัท หากคัดคนไม่ดีเข้ามาย่อมจะส่งผลเสียต่อองค์กรได้

ด้านพระราชปัญญารังษี(วีระเวส สุวีโร) เจ้าอาวาสวัดชิโนรสาราม ในฐานะผู้แทนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กล่าวว่า สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นห่วงในเรื่องของกรรมฐาน เป็นอย่างมาก โดยอยากให้พระอุปัชฌาย์มีความรู้ด้านกรรมฐาน ที่จะใช้เป็นเครื่องมือหรือเทคนิคให้ผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเข้าถึงความสำรวมได้ และเข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างมีมาตรฐานเดียวกันเป็นเอกภาพ โดยพระอุปัชฌาย์ ต้องมีความเข้มงวดคัดคนเข้ามาบวช อย่างเช่นกฎเหล็กที่ตนได้รับจากสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มาใช้ คือ หากท่องคำขอบวชไม่ได้ ก็จะไม่ให้บวช ก่อนบวชต้องมาปฏิบัติกรรมฐาน หากไม่มาปฏิบัติกรรมฐานก็จะยังไม่บวชให้ เพื่อเป็นการรักษาความเข้มข้นในการจรรโลงพระพุทธศาสนา ที่สำคัญหากพระภิกษุที่บวชในพระพุทธศาสนาได้รับการพัฒนาด้วยกรรมฐาน และมีความสำรวม ก็จะง่ายต่อการปกครองของคณะสงฆ์

“อาตมาสังเกตว่า ผู้ที่บวชแล้วไม่ได้ฝึกกรรมฐาน เมื่อสึกออกไปแล้ว ก็จะไม่ค่อยกลับมาร่วมกิจกรรมของทางวัดอีก ต่างจากพระภิกษุที่ผ่านการฝึกกรรมฐานส่วนใหญ่ เมื่อสึกออกไปเป็นฆราวาสแล้ว ก็จะกลับมาเข้าวัดปฏิบัติธรรม รวมถึงพาครอบครัวมาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาต่อเนื่อง เพราะการฝึกกรรมฐานจะทำให้เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้ง่าย และจะทำให้เป็นผู้ที่มีศรัทธาที่มั่นคงต่อพระพุทธศาสนา” พระราชปัญญารังษี กล่าว