สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มอบพระบัญชาแต่งตั้ง “พระเทพเมธี” เป็นเจ้าอาวาสวัดอรุณฯ รูปที่ 15 เน้นงานด้านการศึกษา รักษาศรัทธาญาติโยม

0
2143

สำนักข่าว thairnews – วันนี้ (5 สิงหาคม 2561) ที่พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม พระอารามหลวง สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง พระเทพเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรุณฯ เจ้าคณะภาค 9 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอรุณฯ โดยมีนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง  ขณะที่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 14 รูป เจริญชัยมงคลคาถา อนุโมทนาและกรวดน้ำ รับพร

ลำดับต่อมา พระเทพเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณฯ จุดเครื่องทองน้อยหน้าป้ายชื่ออดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณฯ 14 รูป พระสงฆ์ 33 รูป สวดมาติกาอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส และทอดผ้าบังสุกุล หลังจากพระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล อนุโมทนากถา กรวดน้ำรับพรแล้ว พระเถรานุเถระ แขกผู้มีเกียรติและคณะศรัทธาญาติโยมได้ทยอยเข้าถวายมุทิตา สักการะ

พระเทพเมธี ถือเป็นเจ้าอาวาสวัดอรุณฯลำดับที่ 15  ต่อจากพระธรรมมงคลเจดีย์ (เฉลียว ฐิตปุณฺโณ) ที่มรณภาพลงเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2560 และได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมมงคลเจดีย์ ไปเมื่อวันที่ 26-30 เม.ย.ที่ผ่านมา ทั้งนี้พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณฯ กล่าวว่า พระเทพเมธี ได้เน้นย้ำกับคณะสงฆ์วัดอรุณฯ หลังจากได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดอรุณฯ ว่าให้มีความสามัคคีกัน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รักษาศรัทธาของพุทธศาสนิกชน และจะเน้นการทำงานด้านการศึกษา

ประวัติสังเขป พระเทพเมธี ชื่อสมเกียรติ นามสกุล พัตตพักตร์ เกิดเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2486 นามบิดา นายทองสี พัตตพักตร์ นามมารดา นางอุ่ย พัตตพักตร์ เป็นชาวตำบลเลิงแฝก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม บรรพชาเป็นสามเณร วันที่ 24 เม.ย. 2499 ณ วัดอัมพวันห้วยแคน ตำบลเลิงแฝก อำเภอบรบือ อุปสมบทเป็นพะภิกษุ วันที่ 10 พ.ค. 2505 ณ วัดนาโพธิ์ ตำบลกุดรัง อำเภอบรบือ มีพระครูชยธรรมานันท์ เป็นพระอุปัชฌาย์

วิทยฐานะ พ.ศ.2516 สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พ.ศ.2525 สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค สำนักเรียนวัดราชสิทธาราม พ.ศ.2549 ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) พ.ศ.2555 ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มจร. ความชำนาญการพิเศษ มีความรู้ด้านการพิมพ์ดีด การใช้คอมพิวเตอร์ และงานสารบรรณ มีความรู้ด้านนวกรรม และภาษา

งานด้านการศึกษาที่โดดเด่น อาทิ  เป็นประธานโครงการจัดอบรมบาลีก่อนสอบชั้นประโยค ป.ธ.6-7 วัดอรุณฯ เพื่อเป็นการอนุเคราะห์และส่งเสริมพระภิกษุสามเณรนักเรียนบาลีผู้สนใจ โดยมีนักเรียนเข้ารับการอบรมทั้งสำนักเรียนในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ประมาณปีละ 100 รูป , เป็นประธานกำกับดูแลงานการศาสนศึกษา ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 , เป็นประธานสภามหาวิทยาลัย มจร. วิทยาเขตขอนแก่น , เป็นผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ซื่อโรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 276 คน แบ่งเป็นชั้นอนุบาล 1-3 จำนวน 106 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 170 คน , ดำเนินงานก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 1 จำนวน 5 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 44 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 3,500,000 บาท , ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 เป็นอาคาร 2 ชั้น ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 40 เมตร มีจำนวนห้องเรียน 8 ห้อง ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องธุรการ 1 ห้อง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,850,000 บาท นอกจากนั้นได้ดำเนินงานด้านสาธารณูปการ งานการสาธารณสงเคราะห์  เพิ่มทุนการศึกษาสงเคราะห์ งานแจกทุนการศึกษา และงานเผยแผ่ต่างๆ รวมทั้งในปีพ.ศ. 2559 ได้ดำเนินงานโครงการเผยแผ่ธรรมสันติสุขสู่เด็กเยาวชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,300 คน