สมเด็จพระพุฒาจารย์ ฝากถึงเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด หนุนเจ้าอาวาสร่วมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 สู่การปฏิบัติ

0
972

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00น. ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีการเปิดประชุมเชิงวิชาการ เพิ่มประสิทธิภาพและสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปี 2561 มีพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เลขานุการเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัดจากทั่วประเทศ ผู้อำนวยการ/ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) เข้าร่วม โดยมีพระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 พระพรหมกวี (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ) เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนกลาง พระเทพศาสนาภิบาล (หลวงพ่อแย้ม) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนกลาง และนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ถวายการต้อนรับ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)  เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุม

สมเด็จพระพุฒาจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถา ว่า พระพรหมเสนาบดี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ร่วมกับ พศ. ได้จัดประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อต้องการจะให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในการเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2561 และดำเนินการต่อไปในปี 2562 โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ถือว่า เป็นโครงการมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่วัด พระสงฆ์ และพระพุทธศาสนาที่รัฐบาลให้การสนับสนุน จึงขอฝากให้เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค ตั้งใจปฏิบัติ เพราะเป็นโครงการที่ดึงคนเข้าสู่วัด และพระพุทธศาสนา

สมเด็จพระพุฒาจารย์ กล่าวต่อไปว่า โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 อยู่ในขั้นคัดกรองอย่างลึกซึ้ง มุ่งผลการปฏิบัติงาน หากผนวกเข้ากับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ก็จะทำให้เกิดความมั่นคงต่อพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอน รวมทั้งเป็นงานที่ควรส่งเสริมไปให้ถึงระดับวัดจริงๆ ถ้ายังไม่ถึงระดับวัด โดยเฉพาะระดับเจ้าอาวาส งานนี้ถือว่ายังไม่สมบูรณ์ ซึ่งตัวจักรในการทำงานของคณะสงฆ์ คือ เจ้าอาวาส หากเจ้าอาวาสไม่ช่วย งานด้านการปกครอง หรือด้านอื่นๆ จะเดินหน้าไม่ได้ หากในพื้นที่มีเจ้าอาวาสที่ช่วยกันทำงาน ช่วยกันปกครองพระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติดี พระภิกษุสามเณรก็จะปฏิบัติดีทั้งประเทศ หากเจ้าอาวาสไม่ช่วยกันดูแล ก็จะเกิดความวุ่นวายขึ้นได้ในพื้นที่ ทั้งนี้ตำแหน่งอื่นๆ ไม่ว่าเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ หากเจ้าอาวาสไม่ช่วยงาน  เช่น เจ้าอาวาสทั่วประเทศประท้วงไม่จัดการศึกษา ลองคิดดูว่า จะเกิดอะไรขึ้น เป็นต้น หากเจ้าอาวาสสำนึกรู้หน้าที่ ก็จะทำให้การทำงานคณะสงฆ์ขับเคลื่อนไปได้ ซึ่งจะส่งผลต่องานด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการศึกษา การเผยแผ่  ที่สำคัญเจ้าอาวาสถือว่าอยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้านมากๆ จะส่งผลให้งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เข้าถึงพุทธศาสนิกชนและนำไปสู่การปฏิบัติ

ด้านนายณรงค์ ทรงอารมรณ์ รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า การประชุมเชิงวิชาการครั้งนี้จะเน้นสรุปผลการทำงาน เพื่อให้คณะสงฆ์ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการทำงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งครั้งนี้มีเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เลขานุการเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด พศจ. เข้าร่วมกว่า 465 รูป/คน โดยพศ.หวังว่า การประชุมดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้คณะสงฆ์ และพศจ. ได้ทำงานร่วมกันและผลักดันให้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นส่วนทำให้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ขับเคลื่อนไปได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทำให้เกิดพระนักพัฒนามากขึ้น รวมถึงการสร้างศีลธรรมให้เป็นฐานในการพัฒนาสังคมอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ การประชุมในภาคบ่าย มีการเสวนาเรื่อง การบูณาการหมู่บ้านรักษาศีล 5 กับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อ.ป.ต.) โดยพระพรหมกวี และพระเทพศาสนาภิบาล โดยมีการเสนอให้การขับเลื่อนโครงการฯ ทำงานแบบบูรณาการร่วมกับ พศ. และอปต. ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐