“สมเด็จธงชัย” วัดไตรมิตร รับการถวายโล่เกียรติคุณนานาชาติ Maha Nāga awards -2019

0
815

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการจัดงานเสด็จประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ Maha Nāga awards -2019 นำโดย รศ.(พิเศษ) ดร.ยุพมาศ โภคสิริรักษ์ ดร.ชาญณรงค์ นักเรียง ดร.จำลองลักษณ์ สุจริตจันทร์ และนายพจน์ โพธิ์ศรี นำโล่และประกาศเกียรติคุณ ถวายแด่สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม​ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิร่มฉัตร เนื่องจากวันงาน เจ้าประคุณสมเด็จฯ ติดศาสนกิจการจัดประกวดการแข่งขันเพชรพระมงกุฏ จึงไม่สามารถเดินทางไปรับการถวายรางวัลได้

วันเดียวกันนี้ คณะกรรมการจัดงานเสด็จประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ Maha Nāga awards -2019 จึงนำโล่และประกาศเกียรติคุณดังกล่าว ถวายแด่พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย) เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เจ้าคณะภาค 17 ซึ่งวันงานพระเดชพระคุณติดศาสนกิจต่างจังหวัด เดินทางมาร่วมงานไม่ทัน โดยก่อนหน้านี้ คณะกรรมการจัดงาน ได้นำโล่และใบประกาศเกียรติคุณถวายแด่พระธรรมกิตติเมธี(เกษม สัญญโต) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส เจ้าคณะภาค 16-17-18 ธรรมยุต ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ซึ่งวันงาน พระเดชพระคุณติดศาสนกิจต่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถเดินทางมารับการถวายรางวัลได้