“สมเด็จธงชัย” กำชับพระสังฆาธิการส่งเสริมสำนักปฏิบัติธรรมสอนตามพระไตรปิฎก

0
145

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) หรือ “สมเด็จธงชัย”  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร พัดรอง แก่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น แห่งคณะสงฆ์ภาค 1 เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ที่วัดหงส์รัตนาราม โดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กล่าวให้โอวาท ว่า งานคณะสงฆ์ที่ถือเป็นหลัก 6 ประการด้วยกัน คือ การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห์ ต้องดำเนินไปด้วยกัน จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่จัดเป็นการบรูณาการที่พึงประสงค์ เมื่อเราส่งเสริมการศึกษา ต้องส่งเสริมการปฏิบัติด้วย และถือเป็นความสำคัญ เป็นเหมือนตัวชี้วัดของการศึกษาหาใช่แต่เพียงสอบได้อย่างเดียว ทั้งนี้หน้าที่การเผยแผ่ธรรมะ สั่งสอนพุทธศาสนิกชน เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์โดยปกติอยู่แล้ว แต่ที่มส.มีระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนั้น ก็เพื่อความเป็นเอกภาพในการสอนการปฏิบัติจะได้เป็นแนวเดียวกันโดยยึดพระไตรปิฎกเป็นหลัก และเมื่อตั้งเป็นสำนักแล้วจะได้ส่งเสริมสนับสนุน กำกับดูแลได้ชัดเจน

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กล่าวต่อไปว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสถึงกิจของพระสงฆ์ในพระศาสนาไว้ 2 ประการ เรียกว่า ธุระ มี 2 อย่างคือ 1. คันถธุระ ได้แก่การศึกษาเล่าเรียนให้รู้เรื่องหลักคำสอนในพระศาสนา และหลักศีลธรรม เป็นต้น 2.วิปัสสนาธุระ ได้แก่ ธุระหรืองานอย่างสูงในพระศาสนา ซึ่งเป็นงานที่จะช่วยให้ผู้นับถือพระพุทธศาสนาได้รู้จักดับทุกข์ หรือเปลื้องทุกข์ออกจากตนมากน้อยตามสมควรแก่การปฏิบัติวิปัสสนาธุระ คือ ส่วนมากเรียกกันว่า วิปัสสนากรรมฐาน เมื่อกล่าวถึงกรรมฐานโดยหลักแล้ว จำแนกเป็น 2 คือ สมถกรรมฐาน 1 วิปัสสนากรรมฐาน 1 ดังนั้นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด จึงนับเนื่องในงานด้านการเผยแผ่ในระดับสาระสำคัญ เพราะเป็นการสอนธรรมนำปฏิบัตินั้นเป็นหัวใจของงานเผยแผ่ของคณะสงฆ์ที่สำคัญมากประการหนึ่ง หากไม่มีการศึกษาก็ไม่มีหลักปฏิบัติ หากไม่ปฏิบัติ ไม่มีทางบรรลุผล ความเจริญมั่นคงแห่งพระศาสนา จะเป็นไปได้อย่างยั่งยืนนั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ถึงพระสัทธรรม 3 ประการ คือ 1. ปริยัติ คือคำสั่งสอนอันจะต้องศึกษาเล่าเรียนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 2. ปฏิบัติ คือ การนำเอาปริยัติที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วนั้นมาปฏิบัติให้ถูกต้อง 3. ปฏิเวธ คือผลอันจะพึงเข้าถึงหรือบรรลุด้วยการปฏิบัติ อันเป็นเป้าหมายสูงสุด ขอให้พระสังฆาธิการทุกท่านทุกระดับ ให้ความสำคัญ ส่งเสริมสำนักปฏิบัติธรรมในเขตปกครองให้เจริญก้าวหน้า เป็นที่พึ่งด้านการปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน และกวดขันให้ปฏิบัติตามระเบียบมส. มีการสอนตามแนวพระไตรปิฎกโดยเคร่งครัด ก็จะเป็นความเจริญและมั่นคงแห่งพระศาสนา

สำหรับสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่นแห่งคณะสงฆ์ภาค 1 ประกอบด้วย 1.วัดยานนาวา 2.วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 3.วัดสุวรรณประสิทธิ์ 4.วัดบรมสถล(วัดดอน) 5.วัดเวฬุวนาราม 6.วัดพิชยญาติการาม 7.วัดเทพลีลา 8.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 9.วัดบางไผ่ จ.นนทบุรี 10.วัดอุทยาน จ.นนทบุรี 11.วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี 12.วัดป่าเจริญราช จ.ปทุมธานี 13.วัดหัตถสารเกษตร จ.ปทุมธานี 14.วัดแพรกษา จ.สมุทรปราการ 15.วัดโปรดเกศเชษฐาราม จ.สมุทรปราการ

*****************************************************************